sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 6790 wyświetleń

Echa sesji Rady Gminy

10 lutego br. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Grajewo.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Protokół  z sesji został przyjęty  jednogłośnie.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudzie poprzez zmianę nazwy, siedziby szkoły i likwidację oddziału przedszkolnego.

Radni, podjętą uchwałą wyrazili zamiar przekształcenia z końcem roku szkolnego 2016/2017 (z dniem 31 sierpnia 2017 r.) Szkoły Podstawowej w Rudzie obejmującej klasy I – VI wraz z oddziałem przedszkolnym funkcjonującym w szkole poprzez:

a) zmianę dotychczasowej nazwy szkoły w brzmieniu - "Szkoła Podstawowa w Rudzie" na nazwę – "Szkoła Podstawowa w Danówku";

b) zmianę dotychczasowej siedziby szkoły z adresem: Ruda, ul. Szkolna 8, 19 – 200 Grajewo na nową siedzibę z adresem: Danówek 7, 19 -200 Grajewo;

c) likwidację oddziału przedszkolnego z adresem: Ruda, ul. Szkolna 1, 19 - 200 Grajewo.

Obwód szkoły nie ulega zmianie i obejmuje następujące miejscowości: Danówek, Elżbiecin, Łamane Grądy, Kacprowo, Kapice, Koszarówka, Koty - Rybno, Podlasek, Przechody, Ruda, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Szymany, Szymany - Kolonie, Toczyłowo.

Wójt Gminy Grajewo został zobowiązany i upoważniony do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu przekształcenia szkoły, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze przekształcenia szkoły rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rudzie i Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty o wydanie stosownej opinii dotyczącej przekształcenia placówki.

W wyniku reformy oświatowej, z dniem 1 września 2017 r. w gminie Grajewo likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku, które zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2019 r. Z uwagi na małą liczbę dzieci nie jest zasadne utworzenie czwartej szkoły podstawowej w gminie poprzez przekształcenie gimnazjum w szkołę podstawową. Najważniejszą przesłanką i głównym motywem projektowanego przekształcenia Szkoły Podstawowej w Rudzie poprzez przeniesienie szkoły do budynku wygaszanego Gimnazjum w Danówku jest poprawa jakości edukacji oraz warunków w jakich będą uczyli się uczniowie oraz pracowali nauczyciele. Zamiarem samorządu jest również utworzenie na bazie budynku szkolnego w Rudzie nowej placówki oświatowej w gminie Grajewo - Przedszkola w Rudzie, co spowoduje, że większa liczba dzieci zostanie objęta edukacją.

Przyszłe przedszkole w Rudzie będzie składało się z 3 oddziałów przedszkolnych, łączna liczba miejsc około 60, z możliwością zwiększenia o dodatkowe 18 miejsc - w przypadku włączenia do przedszkola dotychczasowego pomieszczenia oddziału przedszkolnego - Ruda, ul. Szkolna 1. Projektowane przedszkole w Rudzie będzie nowoczesną placówką oświatową, gdzie dzieci będą miały możliwość korzystania z sali gimnastycznej.

W okresie przejściowym tj. od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. planuje się, aby wygaszane Gimnazjum w Danówku funkcjonowało razem z przekształconą szkołą podstawową.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Rudzie jak również Rada Pedagogiczna Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku pozytywnie zaopiniowały wariant reformy oświatowej w gminie Grajewo polegający na przekształceniu Szkoły Podstawowej w Rudzie poprzez zmianę nazwy, siedziby szkoły oraz to że w okresie przejściowym przekształcona Szkoła Podstawowa w Rudzie i Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku  będą funkcjonowały w jednym budynku. Funkcjonowanie dwóch szkół w jednym budynku w okresie przejściowym podyktowane jest racjonalizacją wydatków. Przyjęte rozwiązanie spowoduje również, że nauczyciele gimnazjum będą mieli szansę na znalezienie zatrudnienia w gminnych szkołach podstawowych oraz nowo utworzonym przedszkolu. Przekształcenie szkoły nie powoduje ustania jej bytu prawnego. Zmiana nazwy ma jedynie charakter porządkowy z uwagi na przeniesienie szkoły do sąsiedniej miejscowości. Dotychczasowy oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rudzie włączony zostanie w struktury nowo utworzonego przedszkola w Rudzie. Dzieci, które dotychczas uczęszczały do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rudzie będą realizowały edukację przedszkolną, w tym roczny obowiązek przedszkolny w nowo utworzonym przedszkolu w Rudzie.

Przekształcenie nie powoduje również zmiany kadry pedagogicznej, pracowników obsługi szkoły oraz dyrektora szkoły. Nauczyciel oddziału przedszkolnego w Rudzie zostanie przeniesiony do pracy w przedszkolu w Rudzie.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru założenia Przedszkola w Rudzie.

Na mocy podjętej uchwały, wyrażono zamiar założenia z dniem 1 września br. Przedszkola w Rudzie z siedzibą przy ul. Szkolnej 8. Wójt Gminy Grajewo, najpóźniej do 30 maja br.  został zobowiązany do przygotowania projektu uchwały wraz z projektem aktu założycielskiego i statutu Przedszkola.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego w Białaszewie.

9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Obowiązujący od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grajewo oraz granice ich obwodów:

a) Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie, ul. Mikołaja Kopernika 2 do obwodu której należą miejscowości: Białaszewo, Białaszewo - Kolonia, Białogrądy, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje, Gackie, Godlewo, Grozimy, Lipińskie, Łojki, Łosewo, Modzele, Okół, Pieniążki, Sienickie, Sojczynek, Zaborowo

b) Szkoła Podstawowa w Rudzie, ul. Szkolna 8 do obwodu której należą miejscowości: Danówek, Elżbiecin, Łamane Grądy, Kacprowo, Kapice, Koszarówka, Koty - Rybno, Podlasek, Przechody, Ruda, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Szymany, Szymany - Kolonie, Toczyłowo

c) Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, z siedzibą w Wierzbowie 72, do obwodu której należą miejscowości: Boczki - Świdrowo, Chojnówek, Cyprki, Dybła, Flesze, Konopki, Konopki - Kolonie, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Łękowo, Mareckie, Mierucie, Popowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin

Obowiązujący od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Grajewo oraz granice ich obwodów:

Gimnazjum im. prof. Adama Pałczyńskiego w Danówku, z siedzibą w Danówku 7, 19 – 200 Grajewo, do obwodu którego należą miejscowości: Białaszewo, Białaszewo - Kolonia, Białogrądy, Boczki - Świdrowo, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Chojnówek, Ciemnoszyje, Cyprki, Danówek, Dybła, Elżbiecin, Flesze, Gackie, Godlewo, Grozimy, Kacprowo, Kapice, Konopki, Konopki - Kolonie, Koszarówka, Koty - Rybno, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Lipińskie, Łamane Grądy, Łękowo, Łojki, Łosewo, Mareckie, Mierucie, Modzele, Okół, Pieniążki, Podlasek, Popowo, Przechody, Ruda, Sienickie, Sikora, Sojczynek, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Szymany, Szymany - Kolonie, Toczyłowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin, Zaborowo

Obowiązujący od dnia 1 września 2019 r. plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Grajewo oraz granice ich obwodów:

- Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie, z siedzibą w Białaszewie, ul. Mikołaja Kopernika 2, 19 – 200 Grajewo, do obwodu której należą miejscowości: Białaszewo, Białaszewo - Kolonia, Białogrądy, Brzozowa, Brzozowa Wólka, Ciemnoszyje, Gackie, Godlewo, Grozimy, Lipińskie, Łojki, Łosewo, Modzele, Okół, Pieniążki, Sienickie, Sojczynek, Zaborowo;

- Szkoła Podstawowa w Wierzbowie, z siedzibą w Wierzbowie 72, 19 – 200 Grajewo, do obwodu której należą miejscowości: Boczki - Świdrowo, Chojnówek, Cyprki, Dybła, Flesze, Konopki, Konopki - Kolonie, Kurejewka, Kurejwa, Kurki, Łękowo, Mareckie, Mierucie, Popowo, Uścianki, Wierzbowo, Wojewodzin

- Szkoła Podstawowa w Rudzie, z siedzibą w Rudzie, ul. Szkolna 8 ,19 – 200 Grajewo (po przeprowadzeniu procesu przekształcenia Szkoła Podstawowa w Danówku), do obwodu której należą miejscowości: Danówek, Elżbiecin, Łamane Grądy, Kacprowo, Kapice, Koszarówka, Koty - Rybno, Podlasek, Przechody, Ruda, Sikora, Sojczyn Borowy, Sojczyn Grądowy, Szymany, Szymany - Kolonie, Toczyłowo;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

11. Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grajewo.

Wynagrodzenie nauczycieli, składa się z m.in. wynagrodzenia zasadniczego; dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i określonych dodatków socjalnych. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy. 

Średnie wynagrodzenie dla: 
- nauczyciela stażysty - wynosi 2 717,59 zł (100% kwoty bazowej)
- nauczyciela kontraktowego - wynosi 3 016,52 zł (111% kwoty bazowej)
- nauczyciela mianowanego - wynosi 3 913,33 zł (144% kwoty bazowej)
- nauczyciela dyplomowanego - wynosi 5 000,37 zł (184% kwoty bazowej)

Z porządku obrad zostało zdjęte podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego w Białaszewie.

12. Zapytania i wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

 

Komentarze (1)

Jak głosowali radni- na stronie Gminy nie podano żadnych informacji.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.