poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

Echa komisji budżetowej

Echa komisji budżetowej
22 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
b) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski
o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie – spośród Komisji wybranych zostało 2 przedstawicieli: Babul Tomasz oraz Purzeczko Krzysztof.
c) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok;
d) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży – Komisja przegłosowała zwiększenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o 5.
e) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży  nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym na osiedlu 1000-lecia 5;
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 37;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania;
j) w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta.
4. Analiza dostępności środków z funduszy pozabudżetowych oraz wniosków złożonych przez Miasto.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.