wtorek, 18 czerwca 2024

Wiadomości

Czyściej nad Biebrzą!

Mieszkańcy 19 gmin należących do Związku Komunalnego Biebrza już wkrótce mogą spodziewać się końca problemów z odpadami. Po trzech latach budowy zakończono realizację zakresu podstawowego Projektu „Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Głównym założeniem realizacji Projektu było ujednolicenie i standaryzacja gospodarki odpadami na terenie 19 gmin poprzez wprowadzenie zintegrowanego, regionalnego systemu gospodarki odpadami, spełniającego aktualne wymagania prawne, który obejmuje zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

W ramach  Projektu ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap II” zostały wybudowane:

- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo.
W Koszarówce powstały: hala sortowni odpadów, kompostownia odpadów biodegradowalnych, kwatera składowa odpadów (balastu), magazyny na odpady problemowe i niebezpieczne oraz surowce wtórne, a także budynki: administracyjny, socjalno-sanitarny i garażowy oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Zostały również  zakupione niezbędne do obsługi maszyny i urządzenia.

- Trzy stacje przeładunkowe odpadów w miejscowościach: Augustów, Dąbrowa Białostocka i w Świerzbieniach, Gmina Mońki.

Przeprowadzono również rekultywację trzech składowisk odpadów położonych przy stacjach przeładunkowych oraz doposażono Zakład Recyklingu w Dolistowie Starym, Gmina Jaświły.

Wartość zrealizowanych zadań wyniosła ogółem 42 684 640 PLN brutto, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 17 812 542 PLN.
Beneficjent:  BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym, 19-124 Jaświły.
Do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce będą trafiały bezpośrednio lub ze stacji przeładunkowych odpady komunalne zbierane przez lokalnych operatorów z terenu 19 gmin. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą przetwarzane: sortownia zapewni odzysk surowców wtórnych, w kompostowni znajdą się odpady biodegradowalne i odpady zielone, a odebrane w sortowni odpady niebezpieczne zostaną przekazane do specjalistycznych instalacji. Docelowo w ZZO będą również przetwarzane odpady wielkogabarytowe oraz budowlane.


W związku z wprowadzonymi zmianami w  przepisach dotyczących ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami zakres rzeczowy Projektu ,,Biebrzański System Gospodarki Odpadami – etap II” został rozszerzony. Zaplanowano do wykonania nowe instalacje dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce, aby spełniał on status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. RIPOK). ZZO zostanie doposażony w:
- instalację stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym,
- instalację demontażu odpadów wielkogabarytowych,
- instalację do kruszenia i odzysku odpadów budowlanych.


Ponadto zakupione zostaną dodatkowe urządzenia i maszyny: przenośnik taśmowy frakcji kompostowej z sortowni do kompostowni, przerzucarka do kompostu i sito bębnowe do kompostu. Zostanie również wykonana przebudowa istniejącego budynku socjalno-garażowego na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świerzbieniach.
Funkcjonowanie nowoczesnej instalacji zagospodarowania odpadów to wymierne korzyści dla całego Podlasia. Zapewni ona przede wszystkim zwiększony odzysk wydzielonych frakcji, ograniczenie o ponad połowę ilości składowanych odpadów na składowisku, a także mniejsze zanieczyszczenie środowiska odpadami niebezpiecznymi.


Więcej na www.projekt.biom-recykling.pl

niedziela, 16 czerwca 2024

Seniorzy nadal celem oszustów!

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.