wtorek, 25 stycznia 2022

Wiadomości

Zrób kurs operatora wózka

BEZPŁATNE SZKOLENIA NA OERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Wójt Gminy Grajewo informuje, iż w dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja na kurs operatora wózka jezdniowego w związku z realizacją projektu pn. „Nowy zawód – nowe możliwości”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zainteresowanych mieszkańców zarówno Gminy Grajewo jak również z terenu miasta Grajewo zapraszamy do siedziby Urzędu Gminy Grajewo – pokój nr 14, wszelkich informacji udzielamy również pod numerem telefonu (086) 272 30 00 – p. Ewelina Ajdyn.
Oprócz warunku zameldowania na terenie Gminy lub Miasta Grajewo projekt skierowany jest do osób spełniających następujące kryteria:
a) osoba pozostająca bez zatrudnienia (osoba w wieku produkcyjnym, niezatrudniona
i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia,
w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym również bierna zawodowo).
W ramach projektu wykluczone są:
a) osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
b) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego,
c) osoby prowadzące działalność gospodarczą,
d) rolnicy lub domownicy rolnika ubezpieczeni w KRUS,
e) uczniowie lub słuchacze szkół dziennych oraz studenci studiów dziennych.
Nadmieniamy, iż osoby, które ukończyły szkołę z dniem 25 kwietnia br. kwalifikują się do uczestnictwa w szkoleniu. Rekrutacja następuje poprzez dostarczenie osobiście do Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo (pokój nr 14) prawidłowo i czytelnie wypełnionych dokumentów:
a) Kwestionariusz Zgłoszeniowy (druk dostępny w siedzibie Gminy Grajewo oraz na stronie internetowej: www.gminagrajewo.pl),
b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (druk dostępny w siedzibie Gminy Grajewo oraz na stronie internetowej: www.gminagrajewo.pl),
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niefigurowaniu w Rejestrze osób bezrobotnych.

Podczas rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Ogłoszenie: Praca dla informatyka w KPP w Grajewie

poniedziałek, 24 stycznia 2022

Zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.