poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Kultura i rozrywka

Zebranie OSP Żebry

14 lutego 2012r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Żebry.
 
Zebranie przebiegało według następującego harmonogramu:
 
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
3. Przyjęcie porządku zebrania.
4. Sprawozdanie z działalności.
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Dyskusja.
9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
11. Wolne wnioski.
12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
13. Zakończenie zebrania.
 
  Otwarcia zebrania dokonał: prezes OSP dh. Kruszyński Leszek, następnie głos przejął naczelnik dh. Zarzecki Krzysztof, po otwarciu przystąpiono do wyboru przewodniczącego zebrania został nim dh. Karwowski Andrzej, protokolantem został dh.  Gwiazdowski Piotr, w komisji uchwał i wniosków zasiedli: dh. Kreska Józef i  dh. Zdankowski Antoni.
 W zebraniu uczestniczyło 25 druhów oraz osoby zaproszone:
- dh. Czesław Ołdakowski – zastępca Prezesa ZP OSP RP Grajewo, Wójt Gminy Wąsosz
- bryg. mgr inż. Andrzej Jabłoński- zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie
- dh. Antoni Milewski – sekretarz ZP OSP RP, członek ZG ZOSP RP

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił naczelnik dh. Zarzecki Krzysztof, sprawozdanie i projekt planu finansowego przedstawił skarbnik dh. Wiśniewski Stanisław, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawił dh. Zarzecki Krzysztof.
 
W dyskusji zabrało głos 5 członków OSP i 3 osoby zaproszone.
 
Poruszono min. potrzebę remontu garażu oraz zakupu sprzętu i umundurowania.

Na uprawnionych do głosowania zgodnie ze statutem  29 członków, obecnych było 25.
W głosowaniu jawnym Zarząd OSP Żebry otrzymał jednogłośnie absolutorium  za okres sprawozdawczy.

Skład Zarządu OSP :
• Prezes Honorowy – Dominik Gazowski
• Prezes – Leszek Kruszyński,
• Wiceprezes/Naczelnik – Krzysztof Zarzecki,
• Zastępca Naczelnika – Andrzej Karwowski,
• Sekretarz – Piotr Gwiazdowski,
• Skarbnik – Stanisław Wiśniewski,

Komisja Rewizyjna:
• Przewodniczący – Wojciech Polakowski,
• Członek –  Czesław Truszkowski,
• Członek – Józef Kreska.


W ub.r. OSP Żebry brała udział w 3 akcjach ratowniczo-gaśniczych.
W roku sprawozdawczym w szkoleniu uczestniczyła jedna osoba.
Ochotnicza Straż Pożarna w Żebrach uczestniczyła w zawodach gminnych, brała także udział w uroczystościach wielkanocnych oraz obchodach gminnych i powiatowych Dnia Strażaka.

Zapraszamy na stronę: osp.wies-zebry.pl

OSP Żebry
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.