niedziela, 17 października 2021

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 11073 wyświetleń

Zasady naboru na ławników

Zasady naboru na ławników

Burmistrz Miasta Grajewo informuje, że ze względu na zmianę ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wchodzącą w życie 14 czerwca br. oraz brak rozporządzenia wykonawczego do ustawy, skróceniu ulega czas trwania naboru kandydatów  na ławników sądowych. Nabór będzie prowadzony od 14 do 30 czerwca br.

Rada Miasta w Grajewie najpóźniej w  październiku br. winna dokonać wyboru ławników
do rozpoznawania spraw cywilnych, karnych, rodzinnych i nieletnich oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych na kolejną kadencję:

 dla potrzeb Sądu Okręgowego  w Łomży – 1  ławnik
 dla potrzeb Sądu Rejonowego w Grajewie – 10 ławników
Termin zgłaszania kandydatur upływa 30 czerwca 2011 r.

Chcąc umożliwić kandydatom przygotowanie niezbędnych dokumentów publikujemy już teraz zasady i tryb naboru kandydatów. Jednocześnie informujemy, że wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika, będący załącznikiem do wspomnianego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, będzie udostępniony w Urzędzie Miasta  i na stronie internetowej Urzędu niezwłocznie po ukazaniu się rozporządzenia.

Kto może być ławnikiem?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 jest nieskazitelnego charakteru,
 ukończył 30 lat,
 jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 nie przekroczył 70 lat,
 jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Kto nie może być ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:
 osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 duchowni,
 żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 funkcjonariusze Służby Więziennej,
 radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników?

Kandydatów na  ławników mogą zgłaszać radom gmin:
 prezesi sądów,
 stowarzyszenia, inne organizacje społecznie i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Jak zgłosić kandydatów na ławników?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości, które dotychczas nie ukazało się. Po ukazaniu się rozporządzenia wzór karty zgłoszenia dostępny będzie:
 tutaj
- w Biurze Rady Miasta Grajewo / pokój nr 27-28/  w godzinach pracy Urzędu ( od godz.7.30 do godz. 15.30).
- na stronie internetowej:  http://bip.um.grajewo.pl lub będzie można wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w części - Formularze - www.ms.gov.pl/ 


Wymagane dokumenty (załączniki do karty zgłoszenia)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
· informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
· oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
·  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
· zaświadczenie lekarskie ostanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
· dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
· Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Te dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na iście.

Kto ponosi koszty za wymagane dokumenty?

· Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

·  Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje dodatkowe

· Rada Miasta zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do Rady Miasta po upływie terminu, czyli po 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miasta stwierdza w drodze uchwały.

Gdzie i kiedy złożyć wymagane dokumenty?
Wypełnione karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami można:
 przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Grajewo (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta)
albo
 złożyć w Biurze Rady Miasta Grajewo na I piętrze Urzędu Miasta, pokoj nr 27-28, ul. Strażacka 6A, 19-200  Grajewo w terminie od 14 do 30 czerwca 2011 .


Kontakt

Dodatkowe informacje w sprawie wyborów ławników uzyskać można w Biurze Rady Miasta Grajewo :
 telefon: (86) 273 0 808

Uwaga!
 O wszelkich zmianach organizacyjnych i prawnych związanych z procedurą wyboru ławników poinformujemy Państwa na bieząco w zakładce Biuletynu Informacji Publicznej – wybory ławników.


        
      Burmistrz Miasta Grajewo

    inż. Adam Kiełczewski

sobota, 16 października 2021

Rewitalizacja Centrum Grajewa

Komentarze (3)

Czy wie ktos ile mozna dodatkowo za taka funkcje zarobic?

ile dostaje ławnik za posiedzenie

czy dla was tylko pieniadze sie licza ?????????

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.