niedziela, 26 września 2021

Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 5273 wyświetleń

XXXV sesja Rady Miasta

Uprzejmie informuję, że dnia 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo przy ul. Strażackiej 6a odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Grajewo.
 

Proponowany porządek posiedzenia:
Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Zapytania i interpelacje radnych.
Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
Zasoby mieszkaniowe miasta.  Przedstawienie informacji w zakresie:
-sprzedaży mieszkań komunalnych, 
-zasobów mieszkań socjalnych, 
-pustostany i perspektywy zagospodarowania ich na cele mieszkaniowe,
-zaległości czynszowe.

Ocena stanu dróg miejskich po sezonie zimowym – koszty utrzymania.
Informacja na temat wykorzystania obiektów sportowych w mieście.
Informacja z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz jego jednostek organizacyjnych (Klub Seniora, Klub „Zdrowie i Trzeźwość”, Środowiskowy Dom Samopomocy) za rok 2016.
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok.
 Informacja na temat realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Grajewo na lata 2010 – 2016.
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.

Podjęcie uchwał w sprawach:
-wzniesienia Pomnika Żołnierzy Wyklętych;
-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
-udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
-udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
-zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2017 – 2027;
-zmian w budżecie miasta Grajewo na 2017 rok;
-zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Grajewie”;
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Grajewo z przeprowadzonej kontroli w Klubie „Zdrowie i Trzeźwość”.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej. 
Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miasta.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie XXXV Sesji Rady Miasta.

 

Przewodnicząca Rady Miasta mgr Halina Muryjas-Rząsa

Komentarze (1)

mops juz obsadzony?

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.