sobota, 2 lipca 2022

Wiadomości

XXX Sesja Rady Miasta

XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Grajewo odbyła się w dniu   30 grudnia 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A / nr 29/.

PORZĄDEK   OBRAD:

1. Otwarcie XXX  Zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXIX Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XXVIII Sesji .
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia budżetu miasta Grajewo  na  rok 2009:
- przedstawienie projektu budżetu- wystąpienie burmistrza,
- zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Miasta,
- dyskusja nad projektem,
- podjęcie uchwały
b) zmian w budżecie miasta na 2008 roku,
c) wydatków budżetu Miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,
d) wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,
e) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony do 3 lat,
f) przyjęcia Programu współpracy Miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku,
g) planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków na doskonalenie zawodowe na rok 2009.
7. Statystyczna ocena pracy radnych na sesjach RM / szczególnie pod kątem  obecności/.
8. Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków, które wpłynęły w roku 2008 do Burmistrza i Rady Miasta. 
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie XXX Sesji.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.