sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

XXIX Sesja Rady Miasta

XXIX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Grajewo odbyła się w dniu 02 grudnia 2008 roku  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A. 


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XXIX zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przedstawienie porządku Sesji.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na XXVII Sesji .
6. Przyjęcie informacji z działalności:
a) Grajewskiego Klubu  „Zdrowie i Trzeźwość” oraz świetlicy socjoterapeutycznej za okres styczeń - wrzesień 2008 roku,
b) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za okres styczeń-wrzesień 2008 roku.
7.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie Miasta na 2008 rok,
b) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu,
c) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu,
d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
e) stawek podatku od środków transportowych ,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji podatkowych i informacji podatkowych,
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat,
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 25 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we wsi Koszarówka,
i) wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „ Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo” i upoważnienia Burmistrza Miasta Grajewo do złożenia wniosku o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
8. Sprawozdania z pracy Straży Miejskiej za III kwartał 2008 roku.
9. Informacja na temat stanu informatyki w Urzędzie Miasta Grajewo.
10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
11. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XXIX Sesji.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.