niedziela, 16 stycznia 2022

Wiadomości

XXII Sesja Rady Miasta

Obrady XXII Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo odbyły się w dniu 24 kwietnia   2008 roku   w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo

Obrady sesji były jawne i dostępne dla obywateli.

PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie obrad XXII -tej  zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad XXI zwyczajnej  Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej w tym z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na  XVIII sesji Rady Miasta.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta Grajewo z wykonania budżetu za rok 2007.:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta;
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu za 2007 r.;
c) prezentacja opinii składu orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o wniosku Komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium;
d) prezentacja opinii o wykonaniu budżetu przez Przewodniczących stałych  Komisji Rady Miasta;
e) dyskusja;
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2007- głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej 
7. Informacja z działalności w roku 2007 następujących jednostek organizacyjnych miasta:
a) Miejskiego Domu Kultury;
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej;
c) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  oraz podporządkowanych mu jednostek: Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy, Klubu „Zdrowie i Trzeźwość”.
8. Sprawozdanie z działalności KS „Gladiator” w 2007r., w tym z wykorzystania środków pozyskanych z budżetu miasta.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi wniesionej na Dyrektora MOPS;
b) sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na Burmistrza;
c) zmian w budżecie miasta na 2008 rok.
      10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
      11. Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
      12. Wolne wnioski i informacje .
      13. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.