środa, 29 czerwca 2022

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 1185 wyświetleń

XLIV sesja Rady Miasta Grajewo

Dnia 25 maja 2022 r. (środa) o godz. 13.00 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Grajewo. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli, można je śledzić na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo pod adresem:

https://www.youtube.com/channel/UCJ2xVAgQT7AXz1ICWnwbrAg


Proponowany porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.

Przedstawienie porządku obrad.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji uchwał.
Informacja o zgłoszonych żądaniach, o których mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Informacja na temat realizacji planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo.
Informacja na temat wykonania budżetu miasta za I kwartał 2022 r.
Informacja na temat stanu dróg miejskich po okresie zimowym, utrzymaniu dróg i zakresie prac remontowych.
Informacja na temat stanu oświetlenia miasta.

Sprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.

Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 r., w tym funkcjonowania Klubu „Zdrowie i Trzeźwość’ oraz działalność świetlicy socjoterapeutycznej.

Informacja na temat działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za lata 2021 - 2022.
Informacja na temat funkcjonowania kaplicy pogrzebowej PUK Sp. z o. o. w Grajewie.
Informacja na temat stanu przygotowań do obchodów "Dni Grajewa 2022".
Informacja na temat funkcjonowania w 2021 r. Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie oraz informacja na temat zasobów mieszkaniowych miasta.
Informacja na temat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w aspekcie rzeczowo-finansowym w 2021 r.


Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Grajewo za 2021 r.

Podjęcie uchwał w sprawach:
- ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy płk. Tadeusza Falewicza na działkach nr 2031/23, 2031/24, 2031/65, 2031/66, 20312/67, 2031/68, 2031/69, 2031/115, 2031/117, 2031/118, 2031/119 obręb 001 w Grajewie;
- ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Grajewo oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez miasto Grajewo;
- zmian w budżecie miasta Grajewo na 2022 r.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miasta Grajewo.
Sprawy różne.
Zamknięcie XLIV sesji Rady Miasta.

  

 

środa, 29 czerwca 2022

Kondolencje

Komentarze (2)

Proponuję wprowadzić do porządku obrad punkt: "Zakaz używania na terenie miasta Grajewo kosiarek i dmuchaw spalinowych."

Zrobcie cos z tymi pijacymi w miescie. Dlaczego w miescie jest. tyle "zabek" otwartych ku udrece pobliskich blokow do pozna, przeciez to normalne sklepy alkoholowe. Postawcie obok latryny aby nie sikano nam do klatek svhodowych.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.