Wiadomości

XLIV Sesja Rady Miasta


Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 30. grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się XLIV. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.


Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad XLIV. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Zapytania i interpelacje radnych.
4.Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał.
5.Informacja o pozyskanych w 2013 roku środkach pozabudżetowych. Perspektywy pozyskania środków zewnętrznych w roku 2014.
6.Informacja z realizacji skarg i wniosków adresowanych do Rady Miasta i Burmistrza Miasta w 2013 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)sposobu rozpatrzenia skargi wniesionej na działania Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie;
b)utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Grajewie”;
c)trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji;
d)przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok;
e)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
f)zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013 – 2026;
g)zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok;
h)wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013;
i)Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Grajewo na lata 2014 – 2027;
j)uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2014 rok: przedstawienie projektu budżetu – wystąpienie Burmistrza Miasta,
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach, zapoznanie się z opiniami Komisji Rady Miasta, dyskusja nad projektem, podjęcie uchwały.
8.Podsumowanie pracy Rady Miasta w 2013 roku w ujęciu statystycznym.
9.Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11.Przyjęcie protokołu z XLIII. zwyczajnej Sesji Rady Miasta.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.Zamknięcie XLIV. Sesji Rady Miasta.

Obrady są jawne i dostępne dla obywateli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.