wtorek, 9 sierpnia 2022

Wiadomości

XLIII sesja Rady Gminy Grajewo

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 30 czerwca 2021 r. (czwartek) na godz. 1200 XLIII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo z następującym porządkiem obrad:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo. 


Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Boczki-Świdrowo, gmina Grajewo. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Chojnówek, gmina Grajewo.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kurejewka, gmina Grajewo. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Mareckie, gmina Grajewo. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łękowo, gmina Grajewo. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Cyprki, gmina Grajewo. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Flesze, gmina Grajewo. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Popowo gmina Grajewo. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Wierzbowo, gmina Grajewo. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na 2022 rok. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2022-2034. 

Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Grajewo za 2021 rok.

Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym raportem.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Grajewo za 2021 rok. 

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grajewo za 2021 rok:
-wystąpienie Wójta Gminy Grajewo w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2021 rok,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
-przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
-przedstawienie przez Komisję Rewizyjną  wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2021 rok,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2021 rok,
-dyskusja nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2021 rok.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2021 rok. 
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo. 
Rozpatrzenie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

Wolne wnioski.

Zamknięcie obrad.


       Przewodniczący Rady

             Jan Dąbrowski

 

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

Nietypowa kolizja w Piątnicy

poniedziałek, 8 sierpnia 2022

14 emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.