sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 8697 wyświetleń

XIX sesja Rady Miasta

W dniu  11 marca   2008 roku    ( wtorek ) o godz.  11.00, w dużej sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka  6 A) odbędą się obrady XIX  zwyczajnej sesji  Rady Miasta Grajewo.

Obrady Sesji Rady Miasta są jawne i dostępne dla obywateli.
PORZĄDEK   OBRAD:
1. Otwarcie obrad XIX -tej  zwyczajnej Sesji Rady Miasta i stwierdzenie jej prawomocności .
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  obrad XVIII zwyczajnej  Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym,    w tym      z wykonania uchwał Rady Miasta podjętych na XVI sesji RM.
6. Bezpieczeństwo w mieście – zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie – rok 2007:
a) Informacja Prokuratora Rejonowego w Grajewie;
b) Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie;
c) Informacja Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej  w Grajewie;
d) Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie,
7. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali;
b) wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu  z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi  umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Grajewo;
d) zmian w podziale miasta Grajewo na stałe obwody głosowania;
e) określenia stawki dotacji przedmiotowej do zakładu budżetowego Miasta;
f) przyjęcia obowiązku utrzymania grobów wojennych;
g) zmian w budżecie miasta na 2008 rok;
h) udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;
i) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów na inwestycje oraz na inwestycje wynikające z budżetu 2008 r. ,
j) przystąpienia do Związku Komunalnego Biebrza
8.  Informacja na temat gospodarowania majątkiem komunalnym.
9. Sprawozdanie z wykonania uchwały RM w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, a także z przebiegu prac związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
     10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działań podejmowanych  w okresie międzysesyjnym.
     11.Odpowiedzi na  interpelacje, zapytania i wnioski.
     12. Wolne wnioski i informacje .
     13. Zamknięcie obrad Sesji.


Przewodniczący Rady Miasta
Mgr Grzegorz CURYŁO

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (3)

Witam mam pytanie GDZIE JEST GOSPODARZ ( RADNY) a może Straż Miejska !!! Dlaczego nikt nie reaguje ,że w niektórych rejonach naszego miasta działa oświetlenie ulicznie w dzień a wieczorem i nocą NIE!!! np ulica Konopska i Kolejowa !?

Smutne, raz działa, raz nie.

I Wojska Polskiego

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.