Kultura i rozrywka

Wieści z Rajgrodu

Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród


   Niezadowalający stan techniczny wozów strażackich w OSP w Rajgrodzie skłonił gminę Rajgród do złożenia 26 października 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku wniosku o dofinansowanie projektu pn.: Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego do akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i awarii dla OSP w gminie Rajgród. W wyniku oceny merytorycznej wniosek został pozytywnie oceniony i uzyskał 82 pkt, co pozwoliło na zajęcie 3 miejsca na liście rankingowej. Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego nr 26/270/2011 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wyboru do realizacji projektów zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, projekt gminy Rajgród został wybrany do dofinansowania. W  czwartek, 30 czerwca 2011 r. została podpisana umowa na dofinansowanie przedmiotowego projektu.


   Realizacja projektu będzie służyła ogółowi społeczeństwa gminy i regionu. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa ludzi, co jest jednym z elementów oddziałujących na atrakcyjność gospodarczą regionu. Projekt wpłynie pozytywnie na poprawę społecznego zaufania do służb ratowniczych oraz pozwoli na zmniejszenie dysproporcji w zakresie wyposażenia OSP w stosunku do OSP z gmin sąsiednich. Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków.


Szacowany koszt całkowity projektu: 447 320,00 zł, w tym dofinansowanie z RPOWP na lata 2007-2013 w wysokości 380 222,00 zł (85% kosztów kwalifikowalnych).

niedziela, 29 maja 2022

ROCK NA BAGNIE JUŻ ZA MIESIĄC!

niedziela, 29 maja 2022

Wieści z Wojewodzina

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.