sobota, 21 maja 2022

Wiadomości

 • 2 komentarzy
 • 10170 wyświetleń

Wieści z Radziłowa

Zakończono inwestycję przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Łoje-Awissa. Inwestycja objęła wykonanie nawierzchni asfaltowej o szer. 6 m oraz obustronnie chodników. Cała inwestycja jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Grajewie natomiast Gmina Radziłów dofinansowała inwestycję w wysokości 224.000,00 zł – jest to połowa kosztów całej inwestycji.

Przed położeniem asfaltu Gmina Radziłów wykonała kanalizację sanitarną w całej miejscowości.

foto.1,2,3,4

 

 

Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 10.00 (poniedziałek) w Budynku Urzędu Gminy – sala konferencyjna.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Przedstawienie informacji z zakresu działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie na terenie powiatu Grajewskiego oraz Gminy Radziłów. Omówienie wniosku o dofinansowanie zakupu radiowozów do działań operacyjno – rozpoznawczych.
 6. Przedstawienie wyników sprawdzianów końcowych szkół podstawowych oraz egzaminu końcowego gimnazjum.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016 r;
  b) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
  c) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania ;
  d) przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
  e) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok;
  f) udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok;
  g) zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
  h) dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 - 2023.

 8. Interpelacje radnych Rady Gminy i odpowiedzi.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Komentarze (2)

"Cała inwestycja jest realizowana przez Starostwo Powiatowe w Grajewie natomiast Gmina Radziłów dofinansowała inwestycję w wysokości 224.000,00 zł – jest to połowa kosztów całej inwestycji. "
To w końcu jak to jest? Cała czy połowa?

Pan wójt zasługuje na 100%absolutorium .
Przejeżdżając przez gminę Radziłów ,zauważyłem wiele wykonanych inwestycji .

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.