czwartek, 30 maja 2024

Wiadomości

 • 10 komentarzy
 • 9784 wyświetleń

Wąsosz. II tura wyborów samorządowych

Mieszkańcy gminy Wąsosz!


W związku z tym, że na terenie gminy Wąsosz po raz pierwszy odbędzie się II tura wyborów samorządowych, jako jeden z jej uczestników osobiście w rozmowie telefonicznej złożyłem propozycję odbycia debaty mojemu kontrkandydatowi.


Po dwóch dniach, w godzinach nocnych wiadomością SMS otrzymałem informację, że moja propozycja nie została przyjęta, dlatego też zdecydowałem się na bezpośredni kontakt z mieszkańcami gminy Wąsosz i dodatkowo chciałbym skrótowo podzielić się swymi dotychczasowymi osiągnięciami i przedstawić propozycje działań na najbliższe lata.


Chciałbym zaznaczyć, że urodziłem się w Wąsoszu na ulicy Świętojańskiej. Moje życie i moja praca związane są z tą miejscowością, z tą gminą. Jestem z mieszkańcami, znam wszystkie ich problemy i bolączki, z nimi dzielę radości i smutki życia codziennego. To z ich woli od 30 lat piastuję zaszczytną funkcję Wójta Gminy Wąsosz oraz przez jedną kadencję, gdy pozwalała na to ustawa, byłem ich przedstawicielem w Radzie Powiatu Grajewskiego. Dziękuje Państwu serdecznie za te dziewięć kolejnych wyborów i za zaufanie, którego myślę - nie zawiodłem. Do swojej pracy podchodzę poważnie i odpowiedzialne, poświęcam jej praktycznie cały swój czas, także poza godzinami pracy. 


Dane mi było pracować z ośmioma Radami Gminy Wąsosz i zawsze potrafiłem osiągnąć kompromis i zrozumienie, argumentując to, że zostaliśmy wybrani z woli mieszkańców i mamy im służyć, rozwiązywać ich problemy, a nie powodować kłótnie i spory. Moja „kampania” była nietypowa, bo rozpoczynała się zawsze po wyborach i polegała na tym, aby realizować to, czego oczekują mieszkańcy. Realizując poszczególne zadania zawsze uważałem, że powinny one dotyczyć potrzeb wszystkich mieszkańców naszej małej wąsoskiej gminy i realizowałem je z wyprzedzeniem w stosunku do gmin sąsiednich. Moja praca to nie kampania, ale praca przez wszystkie lata na rzecz mieszkańców.


Za najważniejsze uważam:

- przebudowa sieci dróg gminnych i powiatowych,
- budowa sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody i poszczególnych ujęć wody,
- kompleksowa rozbudowa gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i bezpłatnie przydomowych oczyszczalni ścieków dla wszystkich mieszkańców,
- kompleksowej telefonizacji,
- ciągła modernizacja oświetlenia ulicznego z myślą o obniżeniu kosztów zużycia energii,
- zorganizowałem bezpłatny odbiór odpadów od mieszkańców, a zaprzestałem tego dopiero, gdy kategorycznie zabroniła tego ustawa, 
- budowa i rozbudowa świetlic i remiz strażackich,
- zakup czterech nowych samochodów strażackich,
- budowa i rozbudowa szkół i bazy sportowej,
- troska o bezpieczny dowóz dzieci do szkół poprzez zakup nowych pojazdów (bus i autobusy),
- wspieranie prac przy naszych zabytkach, szczególnie przy kościele parafialnym,
- odrestaurowanie prastarego rynku w Wąsoszu i innych miejsc wpisanych do rejestru  zabytków,
- budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Wąsosz,
- budowa wielorodzinnego budynku komunalnego.

 

Zakres prac i inwestycji realizowanych przez Wójta i pracowników Urzędu Gminy Wąsosz jest dostępny na stronie BIP Urzędu Gminy Wąsosz. 


Wydatki ze środków UE przez Gminę Wąsosz w latach 2014 – 2021 wynosiły 3 381,69 zł na osobę, co pozwoliło uzyskać nam 133 pozycję na 1175 gmin wiejskich w Polsce. Gmina Wąsosz wyróżnia się dobrymi wynikami w obszarze zarządzania swoimi finansami oraz w obszarze dbałości o jakość życia mieszkańców. Uzyskaliśmy 42,25 pkt., co pozwoliło na zajęcie 391 miejsca wśród 1513 gmin biorących udział w rankingu.


Gmina brała i nadal bierze udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z RPO, Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś, Programu montaż urządzeń OZE na budynkach mieszkalnych, Funduszy Europejskiego dla Województwa Podlaskiego 2021-2027. Gmina współpracuje z jednostkami samorządowymi na szczeblu powiatowym i wojewódzkim w projektach służących dobru mieszkańców. Wyjątkowo dobrze układa się współpraca Gminy Wąsosz z gminami ościennymi.


Mając na uwadze konieczność pomocy osobom bezrobotnym, realizowaliśmy prace interwencyjne i roboty publiczne, aby dać możliwość pracy osobom potrzebującym. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu gminy powstają nowe odcinki dróg, nowe chodniki, remontowane są obiekty użyteczności publicznej, dokończona została budowa szkoły, powstały świetlice. 

To była wspólna korzyść dla gminy i pracowników, którzy mogli pracować blisko swoich rodzin.


Zbliża się koniec kadencji samorządowej i należy poinformować, że Gmina Wąsosz jest w bardzo dobrej kondycji finansowej. Dodatnie saldo na rachunku bankowym to ponad 5 mln. zł. Są to środki na udział własny Gminy na inwestycje, które są realizowane lub w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte. Są one faktem i powstaną dzięki pracy obecnej Rady Gminy Wąsosz i jej organu wykonawczego, czyli Wójta Gminy Wąsosz. 

 

Oto one:

 • przebudowa dróg gminnych:
  Wąsosz - ulice Felczyńska i Piaskowa,
  droga Wąsosz – Obrytki,
  droga Wąsosz – Kędziorowo – Kudłaczewo,
  droga Ławsk – Ciemianka,
  droga Sulewo-Kownaty w kierunku do Białaszewa,
  droga do wsi Niebrzydy,
  droga Niebrzydy – Szymany,
  droga dojazdowa do pól w obrębie wsi Żebry
 • dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej relacji Żebry – Wiązownica, która dzięki mojej determinacji i wsparciu mego kolegi Wójta Gminy Radziłów, jest już realizowana,
 • przebudowa drogi powiatowej relacji Wąsosz – Żebry na odcinku około 1500 mb, na którą zarządcy tj. Powiatowi Grajewskiemu brakuje środków finansowych, ale my będziemy konsekwentni w dążeniu do celu, by te zadania realizować. Przy okazji przebudowy drogi powiatowej chcemy wyremontować ok. 200 mb drogi gminnej, warto zaznaczyć, że droga powiatowa relacji Wąsosz - Łempice – Modzele, która w bardzo złym stanie technicznym została przez jej zarządcę uznana jako mało istotna, a jej przebudowę przesunięto na kolejne lata, żywię nadzieję, oby nie odległe. Gmina posiada udział na środki własne i będziemy zdeterminowani, aby te zadania realizować,
 • budowa garaży na potrzeby OSP Żebry, OSP Kędziorowo, OSP Wąsosz i Urzędu Gminy Wąsosz,
 • prowadzenie prac remontowo-budowlanych przy remizach OSP Ławsk i OSP Wąsosz,
 • remont świetlic w Bagienicach i Sulewie-Prusach, a w mniejszych miejscowościach zakup klimatyzowanych obiektów przeznaczonych na spotkania mieszkańców,
 • budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach,
 • zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Żebrach,
 • budowa ujęcia wody w Wąsoszu i modernizacja stacji uzdatniania wody,
 • przebudowa przepompowni ścieków w Wąsoszu,
 • przebudowa budynku po komisariacie policji w Wąsoszu z przeznaczeniem na lokale komunalne,
 • budowa instalacji fotowoltaicznych.


Mając świadomość jak dużym obciążeniem budżetów domowych są podatki, będę dążył do kontynuacji dotychczasowego zwolnienia mieszkańców z podatku od nieruchomości. Gmina Wąsosz jest jedyną gminą na terenie powiatu grajewskiego i jedną z nielicznych na terenie województwa podlaskiego, która takie zwolnienie stosuje. 

Jako Wójt Gminy Wąsosz zawsze z wielką troską dbałem o dostęp mieszkańców do świadczeń realizowanych przez Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W 2002 roku nie dopuściłem do prywatyzacji tutejszego ośrodka zdrowia i nadal będę wkładał dużo wysiłku, aby obecna opieka zdrowotna na terenie gminy i powiatu funkcjonowała w dotychczasowym kształcie. Zabiegałem i zabiegać będę o zwiększenie dostępności usług medycznych, w tym o możliwość przeprowadzania badań laboratoryjnych w Wąsoszu. Zawsze podkreślałem, że nie można oszczędzać na zdrowiu pacjentów, a zgromadzonych środków finansowych nie można absolutnie przeznaczać na nabywanie nieruchomości, co było w zamierzeniach Powiatu Grajewskiego.


Spotkania z mieszkańcami oraz możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, pozwalają mi stwierdzić, że istotne i realne do wykonania są:

 • dalsza poprawa infrastruktury drogowej gminnej, a szczególnie powiatowej,
 • dostęp do internetu szerokopasmowego, przy czym realizacja zadania na terenie gminy Wąsosz rozpoczęta zostanie we wrześniu br.,
 • pozyskiwanie środków na docieplenie obiektów użyteczności publicznej,
 • montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, w tym na świetlicach wiejskich celem poprawy ich standardu i dostępności dla mieszkańców w sezonie jesienno-zimowym,
  termomodernizacja remizy OSP w Ławsku,
 • wsparcie wspólnoty mieszkaniowej w Ławsku w pozyskaniu środków na termomodernizację trzech bloków mieszkalnych,
 • zwiększenie ilości godzin opieki nad dziećmi w oddziałach przedszkolnych,
 • poszerzenie oferty GOKiS na bezpłatne zajęcia,
 • współpraca z organizacjami społecznymi,
 • bieżąca troska o wszystkie jednostki OSP, które już w najbliższym czasie zostaną wyposażone w samochody bojowe co sprawi, że wszystkie jednostki będą jednostkami typu S, w ramach środków PROW Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zgłoszone zostały wnioski o dofinansowanie zagospodarowania akwenów wodnych w Sulewie-Prusach i Sulewie-Kownatach, które będą realizowane w nowej edycji,
 • poszerzenie współpracy z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą,
 • zorganizowanie siłowni wewnętrznych na terenie obiektów gminnych,
 • systematyczne doposażenia istniejących placów zabaw oraz zorganizowanie nowych na terenie pozostałych miejscowości,
 • spięcie poszczególnych stacji uzdatniania wody tj. SUW Ławsk i SUW Wąsosz oraz SUW Zalesie i SUW Wąsosz, jako działania prewencyjne na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń i zabezpieczenie ciągłości dostaw wody dla mieszkańców.


W spotkaniach z mieszkańcami przed I turą wyborów samorządowych prosiłem, by w wyborach do rady powiatu, z całym szacunkiem dla wszystkich kandydatów, być lojalnym względem miejscowych i głosować na kandydatów, którzy są mieszkańcami gminy Wąsosz. Ten apel nie do wszystkich dotarł, a niektórzy wręcz ostentacyjnie wraz z własną kandydaturą, promowali kandydatów z innych gmin. To przyczyniło się do tego, że jako najmniejsza gmina w powiecie zamiast mieć dwóch przedstawicieli w radzie powiatu - mamy tylko jednego.


Mając na uwadze, że niezręcznie odbierana jest promocja własnej osoby, unikałem rozgłosu o oddawanych inwestycjach, mając na względzie, że najlepszym recenzentem są mieszkańcy i oni winni ocenić efekty mojej pracy. 

 

Drodzy Mieszkańcy, pragnę abyście idąc w dniu 21 kwietnia 2024 r. do wyborów wiedzieli, że Wąsosz, gmina Wąsosz i tutejsza wspólnota parafialna to moje miejsce na ziemi, 
to moja mała ojczyzna, której byłem, jestem i pozostanę wierny.


CZESŁAW OŁDAKOWSKI 

Kandydat KWW Wąsosz 2024 na stanowisko Wójta Gminy Wąsosz

 

 

P.S. Ja też byłem kiedyś młody... - fot. nr 2

 

 

(sfinansowano z KWW Wąsosz 2024 )

środa, 29 maja 2024

Latarnik wyborczy 2024

Komentarze (10)

I tak niech się stanie !!

A gdzie są wcześniejsze komentarze? Dlaczego nie zostały zamieszczone?

Bo redakcja e-grajewo świetnie cenzuruje posty i nie lubi jak ktoś ma inne zdanie. Uważam, że każde media w naszym kraju są stronnicze, ale spośród lokalnych to właśnie przoduje w cenzurze xD

Poruta Demokracjii na e-Grajewo ????

Egrajewo są medium stronniczym. Nie umieścili mojego komentarza, chociaż był bardziej wyważony aniżeli sam list szanownego wójta.

Pa..pa 3ba wiedzieć kiedy że sceny zejść...

Wójtem się bywa a człowiekiem się jest, lub nie jak w tym przypadku..Pa pa..Pamietam jak mnie potraktowałeś w potrzebie jako mieszkańca Gminy...karma wróciła

Oj za długo,w końcu mieszkańcy przebudzili się i pokazali ,że wiedzą co mają zrobić. Nareszcie świeży oddech.

No i stało się Rzędzian w parku będzie płakał jak beďzie od chodził stary Wójt. Gmina Wąsosz odetchnie od starych pomysłów .Wreszcie będzie można z wójtem porozmawiać , a nie tylko pupile mogli rozmawiać. Myślę że nowy Wójt zauważy też mniejszej miejscowości, dzięki którym wygrał. .

Koniec PRLu w Wąsoszu .Gratulacje dla nowego Wójta

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.