Wiadomości

VI Sesja Rady Miasta

W dniu 24 marca 2011 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się VI Sesja Rady Miasta Grajewo VI Kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad VI. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
W tym punkcie zabrało głos wielu radnych, m. in. Radny Tomasz Babul zwrócił się do dyrektora TBS z zapytaniem o zagospodarowanie przestrzeni wokół bloków 71 i 72 na os. Południe; radna Henryka Jagielska zwróciła się do Burmistrza w związku z panującym bezrobociem, brakiem miejsc do pracy. Zaproponowała listy otwarte do premiera i parlamentarzystów w sprawie „wyrównania  szans” w naszym regionie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na IV. Sesji RM.
6. Stan bezpieczeństwa w mieście w 2010 roku- zagrożenia, ich zwalczanie i zapobieganie – analiza w oparciu o informacje:
a) Prokuratora Rejonowego w Grajewie:
Prokurator na terenie Grajewa maleje liczba kradzieży i włamań, coraz więcej jest natomiast wykroczeń, aktów chuligańskich. Konkluzja wypowiedzi była taka, iż przestępczość w Grajewie zmniejsza się.
b) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie:
Na posiedzeniu obecny był zastępca komendanta PSP – Andrzej Jabłoński. Działalność jednostki przedstawił on przy pomocy prezentacji multimedialnej. Omówił jakie działania były oraz są prowadzone przez PSP w Grajewie, jakim dysponują sprzętem, przedstawił także statystyki dotyczące zdarzeń na teranie miasta oraz powiatu grajewskiego.
c) Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie:
Na posiedzeniu obecny był nowy komendant KPP w Grajewie – Marek Przybyszewski.  Przedstawił on krótkie sprawozdanie z działania policji w naszym mieście. Omówił ważny problem, który pojawił się niedawno w naszym regionie oraz na terenie miasta, a mianowicie: kradzież „na wnuczka”. Podał także dane odnośnie zdarzeń mających miejsce w roku 2010, m.in.: w Grajewie w roku odnotowano 977 przestępstw oraz 10922 wykroczenia.
d) Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwały RM w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, a także z przebiegu prac związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo odrębnej własności.
8. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku (podział środków, profilaktyka i formy pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych patologiami oraz osób znajdujących się w trudnych warunkach życiowych).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi złożonej na Dyrektora ZADM w Grajewie;
b) sposobu załatwienia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Grajewo;
c) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
d) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie;
e) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok;
f) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży;
g) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania;
j) w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta.
10. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Grajewo za lata 2009 – 2010.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie VI. Sesji Rady Miasta.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.