poniedziałek, 25 października 2021

Wiadomości

VI Sesja Rady Miasta

VI Sesja Rady Miasta

Burmistrz Miasta ogłasza, że w dniu 24. marca 2011 r. (czwartek) o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (nr 29) odbędzie się VI. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VI. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miasta.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacje z realizacji uchwał podjętych na IV. Sesji RM.
6. Stan bezpieczeństwa w mieście w 2010 roku- zagrożenia, ich zwalczanie i zapobieganie – analiza w oparciu o informacje:
a) Prokuratora Rejonowego w Grajewie;
b) Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie;
c) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie;
d) Komendanta Straży Miejskiej w Grajewie.
7. Sprawozdanie z wykonania uchwały RM w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, a także z przebiegu prac związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo odrębnej własności.
8. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku (podział środków, profilaktyka i formy pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych patologiami oraz osób znajdujących się w trudnych warunkach życiowych).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) sposobu załatwienia skargi złożonej na Dyrektora ZADM w Grajewie;
b) sposobu załatwienia skargi złożonej na Burmistrza Miasta Grajewo;
c) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
d) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie;
e) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok;
f) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży;
g) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
h) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym na osiedlu 1000-lecia 5;
i) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 37;
j) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
k) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania;
l) w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta.
10. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Grajewo za lata 2009 – 2010.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie VI. Sesji Rady Miasta.

 

OGŁOSZENIE NR 1

 Biuro Rady Miasta Grajewo ogłasza, że odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo w dniu 23. marca 2011 roku (środa) godz. 12.00. Miejsce posiedzenia Komisji – sala konferencyjna (nr 29) Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie skarg:
a) na działalność Burmistrza Miasta Grajewo;
b) na Dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwały RM w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, a także z przebiegu prac związanych
z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo odrębnej własności.
5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w 2010 r.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
b) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie;
c) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok;
d) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży;
e) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym na osiedlu 1000-lecia 5;
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 37;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania;
j) w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta.
7. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Grajewo za lata 2009 – 2010.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Ochrony Środowiska oraz Prawa i Porządku Publicznego Rady Miasta Grajewo
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

 

OGŁOSZENIE NR 2

 Biuro Rady Miasta Grajewo ogłasza, że odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo w dniu 21. marca 2011 roku (poniedziałek) godz. 9.00. Miejsce posiedzenia Komisji – sala konferencyjna (nr 29) Urzędu Miasta Grajewo,
ul. Strażacka 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja z działalności Miejskiego Domu Kultury w Grajewie w 2010 r.
4. Informacja na temat przygotowań do obchodów „Dni Grajewa 2011”.
5. Informacja na temat działalności Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku (podział środków, profilaktyka i formy pomocy dzieciom z rodzin zagrożonych patologiami oraz osób znajdujących się w trudnych warunkach życiowych).
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
b) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie;
c) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok;
d) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży;
e) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym na osiedlu 1000-lecia 5;
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 37;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania;
j) w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Rodziny Rady Miasta Grajewo.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

 

OGŁOSZENIE NR 3

 Biuro Rady Miasta Grajewo ogłasza, że odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo w dniu 22. marca 2011 roku (wtorek) godz. 09.00. Miejsce posiedzenia Komisji – sala konferencyjna (nr 29) Urzędu Miasta Grajewo,
ul. Strażacka 6A.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie miasta na 2011 rok;
b) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie;
c) przyjęcia Rocznego programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok;
d) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży;
e) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
f) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym na osiedlu 1000-lecia 5;
g) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 37;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Grajewie;
i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Grajewie oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania;
j) w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Miasta.
4. Analiza dostępności środków z funduszy pozabudżetowych oraz wniosków złożonych przez Miasto.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Grajewo.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

poniedziałek, 25 października 2021

Kronika 997 - Ełk

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.