Oferty i promocje

Ustne przetargi

Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 22 września  2010   ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż   następujących  nieruchomości :

 Nr 42 o powierzchni 0,1700 ha położonej  na terenie wsi Sojczynek dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21469.
Działka nr 42 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 42  wynosi  20.000 zł  plus 22 % VAT tj. 24.400 zł      wadium  2.440 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 22 września  2010 roku o godz. 9.00  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 67 o powierzchni 0,2800 ha położonej  na terenie wsi Flesze dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21432.
Działka Nr 67 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ps VI, N. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 67 wynosi  15.000 zł   wadium  1.500 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 22 września  2010 roku o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 79 o powierzchni 0,5400 ha położonej  na terenie wsi Sienickie dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21467.
Działka Nr 79 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R VI, Ls V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 79  wynosi  9.500 zł   wadium  950 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 22 września  2010 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 nieruchomości składającej się z działek   Nr 207 o powierzchni 0,0500 ha  i  Nr 454  o powierzchni  0,0600 ha położonej  na terenie wsi Sojczyn Grądowy  dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21470.
Działki Nr 207 i 454 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone w ewidencji gruntów: Ł IV,N. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość położone są w strefie ograniczonego zalesienia teren otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek Nr 207 i 454 wynosi  2.000 zł       wadium 200 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 22 września  2010 roku o godz. 1030  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 122 o powierzchni 0,2400 ha położonej  na terenie wsi Sojczyn Grądowy dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21470.
Działka Nr 122 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone w ewidencji gruntów: Ł VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość położona jest w strefie ograniczonego zalesienia teren otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 122  wynosi  4.000 zł   wadium  400 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2010 roku o godz. 11.00  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 Nr 291 o powierzchni 0,1400 ha położonej  na terenie wsi Kacprowo dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21457.
Działka Nr 291 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ls VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy leśne.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 291  wynosi  3.000 zł  wadium  300 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 22 września  2010 roku o godz. 11.30  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo
.
 Nr 55 o powierzchni 0,1000 ha położonej  na terenie wsi Grozimy dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21462.
Działka Nr 55 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Lz, Ps IV. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” w/w nieruchomość przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 55 wynosi  2.000 zł   wadium   200 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 22 września  2010 roku o godz. 12.00  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Wójt Gminy Grajewo organizuje 22 września 2010 r.   ustny przetarg ograniczony na sprzedaż  nieruchomości  Nr 275/2 o powierzchni 0,0200 ha położonej  na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta KW  21440.
Działka nr 275/2  znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Przetarg ogranicza się do właścicieli sąsiednich nieruchomości : nr 275/1 i 273/3 położonych na terenie wsi Białaszewo.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 275/2  wynosi  600 zł  plus 22 % VAT tj. 732 zł      wadium  73,20 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 22 września  2010 roku o godz. 1230  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Wadium w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 17.09.2010 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 21 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.


Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.


Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 7.00 –15.00 / lub telefonicznie /0-86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.