Wiadomości

Uchwały Rady Powiatu

Uchwała Nr 11/86/07 Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 03 października 2007 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie  wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Grajewskiego uchwala, co następuje:
§ 1
1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 620.000,00 zł (słownie złotych: sześćset dwadzieścia tysięcy 00/100) z przeznaczeniem
na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach powiatowych.
§ 2
Kredyt, o którym mowa w  § 1, będzie  spłacany z  dochodów budżetu powiatu.
§ 3
1.Ustala się:
1) okres kredytowania- od daty zawarcia umowy do 30 grudnia 2016r.,
2) sposób zabezpieczenia kredytu - weksel in blanco.
§ 4
Upoważnić Zarząd Powiatu Grajewskiego do zawarcia umowy kredytu, o którym mowa w § 1.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA NR XI/84/07RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia 03 października 2007 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 Na podstawie § 3 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/218/06 Rady Powiatu Grajewskiego dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu  oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, Uchwały Nr IV/36/07 Rady Powiatu Grajewskiego dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/218/06 Rady Powiatu Grajewskiego dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz Uchwały Nr VII/65/07 Rady Powiatu Grajewskiego dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/218/06 Rady Powiatu Grajewskiego dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność powiatu oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajmowania majątku trwałego przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uchwala się, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 217/1 o powierzchni 0,0970 ha i oznaczonej jako działka Nr 218/6 o powierzchni 0,0089 ha, położonych na terenie obrębu Mierucie gmina Grajewo na poszerzenie drogi powiatowej.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

      Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego

                             Stanisław Kossakowski                                 

 

 

 

wtorek, 6 czerwca 2023

TEAM 4 - dwa kółka i kolejka

poniedziałek, 5 czerwca 2023

Kondolencje p. Wiolecie Zielińskiej

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.