niedziela, 14 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 3 komentarzy
  • 18185 wyświetleń

Sztandar dla OSP Szczuczyn

 
„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

   To przepiękne motto, naniesione na sztandar w 2010 roku, od 128 lat było sprzymierzone z Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczuczynie. Było ono zawsze synonimem rzeczywistej troski i zapobiegliwości tej jednostki w niesieniu pomocy dla pilnie potrzebujących.
Bywa tak, że na tę pomoc czekają ludzie uwięzieni w ogniu, zakleszczeni w pojazdach, w grozie dnia i piekle nocy. Strażacy, wybudzeni przeraźliwym rykiem syreny, często bez pożegnania z rodziną, pędzą tam, gdzie zaczęło zamierać życie. Taki czyn w kierunku pomocy innym, jest chwałą dla Boga, którego własnością jest wolny i szczęśliwy człowiek, czyli to, co jest celem ludzkiego trwania. Część zakładanych przez nas celów leży w gestii strażackiej pomocy, stanowiącej wyrzeczenie, poświęcenie, odwagę, a nieraz desperację z tytułu ludzkiej niemocy. Ideą strażackich wybrańców jest trwanie, dla miłości bliźniego, bez oczekiwania na słowo- dziękuję.

Przebieg uroczystości
    W niedzielę, dnia 22.08. 2010 r. na terenie Szczuczyna odbyła się bardzo podniosła i przyjemna uroczystość, podczas której jednostka OSP otrzymała nowy sztandar.
  Uroczystość rozpoczęła się uczestnictwem druhów i gości, we Mszy Świętej w szczuczyńskim kościele p.w. NMP.
 W homilii ks. kapelan Andrzej Traczyk, zwracając się do strażaków i społeczności powiedział: ”Służba strażacka, jest służbą drugiemu człowiekowi.” Co jest adekwatne do suplikacji: ”Od powietrza, głodu, ognia i wojny  wybaw nas Panie.” Następnie wyraził wdzięczność strażakom za to, co uczynili i co czynić będą dla wspólnoty i kościoła. Zakończył słowami Pana do Jakuba: ‘Nie bój się, (…) bo ja jestem twoim Bogiem.”; „(…) gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię.”

   Po Mszy Świętej dalsza część uroczystości odbyła się w Parku Miejskim. Po ceremoniale wstępnym, przy dźwiękach hymnu państwowego, wciągnięto na maszt narodową flagę.
Następnie z honorami pożegnano dotychczasowy sztandar, który po 43 letniej służbie, spocznie w Muzeum  Pożarnictwa.
   Burmistrz Szczuczyna Waldemar Szczesny odczytał akt ufundowania nowego sztandaru, z którego wynika, że kolejny czwarty sztandar OSP, ufundowała w 2010 r. społeczność Szczuczyna. W skład Komitetu Organizacyjnego fundacji sztandaru weszli: Burmistrz Szczuczyna, Prezes BS w Szczuczynie, a jednocześnie vice Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Szczuczynie- Mirosław Rainko. W składzie tym uczestniczyli Członkowie Zarządu OSP i Prezes Robert Łepkowski.
   Do symbolicznego wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru i wpisania się do Księgi Pamiątkowej, poproszono 34 osoby. Są to fundatorzy sztandaru, przedstawiciele instytucji samorządowych i ludzie zasłużeni dla pożarnictwa.
   Po czynnościach przewidzianych programem, ceremonię wyświęcenia sztandaru dla OSP w Szczuczynie przeprowadził ks. Andrzej Traczyk -Kapelan Powiatowy Strażaków.
   Akt nadania sztandaru odczytał Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Grajewie- Starosta Grajewski- Jarosław Augustowski.
   W imieniu Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP, członek Zarządu Głównego ZOSP RP- dh. Antoni Milewski, wręczył nowy sztandar dla prezesa OSP w Szczuczynie Roberta Łepkowskiego.
Prezes R. Łepkowski zwracając się do pocztu sztandarowego w składzie: dh Witold Dylewski, dh Waldemar Zamojski i dh Dariusz Muczyński, powiedział: „ Strzeżcie honoru tego sztandaru, jak źrenicy oka!”. Druhowie odpowiedzieli: „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy!’ Potem nastąpiła uroczysta prezentacja sztandaru, a po niej ślubowanie na nowy sztandar. Ceremonię ślubowania przeprowadził Komendant Gminny ZOSP RP w Szczuczynie dh Wojciech Nieradko.
W akcie ślubowania czytamy: „ W pełni świadom obowiązków strażaka- ochotnika, uroczyście przyrzekam, czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego.”

  Następnie przystąpiono do nadania dla 25 osób odznaczeń, wyróżnień i dyplomów. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza został odznaczony dh Zygmunt Molski.
Po dekoracjach były przemówienia, podczas których pan M. Bagiński wręczył dla gości książki własnego autorstwa.
Z kolei pododdział wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą OSP w Szczuczynie, pod batutą dyrygenta Adama Nieradko, przemaszerował defiladowym krokiem do remizy OSP. Sztandary wprowadzono do wnętrza budynku.

 W uroczystości wręczenia sztandaru udział wzięli:

1. Kazimierz Gwiazdowski -Poseł na Sejm RP.
2. Mieczysław Bagiński -Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego.
3. bryg. Zbigniew Chrzanowski -Przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego PSP w Białymstoku.
4. Jarosław Augustowski - Starosta Powiatu Grajewskiego.
5. mł. bryg. Andrzej Sobolewski- Komendant Powiatowy PSP w Grajewie.
6. mł. insp. Grzegorz Dołęgowski, z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie.
7. dh. Antoni Milewski- Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP.
8. Czesław Filipkowski- dyr. Zakładu Ubezpieczeń UNIQA w Łomży.
9. ks. Andrzej Traczyk- Kapelan Powiatowy Strażaków.
10. ks. Jerzy Śleszyński- Proboszcz Parafii p.w. NMP w Szczuczynie.
11. Waldemar Szczesny- Burmistrz Szczuczyna.
12. Jerzy Szymanowski- Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczuczynie.
13. Jadwiga Budzińska- Sekretarz UM w Szczuczynie.
14. Czesław Ołdakowski- Wójt Gminy Wąsosz.
15. Robert Ziemkiewicz- Wójt Gminy Radziłów.
16 Stanisław Szleter- Wójt Gminy Grajewo.
17. Anna Jagusz- dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie.
18. Ewa Gromadzka-Białous- dyr. Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie.
19. Artur Kuczyński -dyr. Zespołu Szkół w Niećkowie.

    Na uroczystość poczty sztandarowe wystawiły: OSP Szczuczyn, OSP Niedźwiadna, SP w Szczuczynie, ZS w Szczuczynie i ZS w Niećkowie.

 Fragment historii OSP
    Organizatorami szczuczyńskiej OSP zawsze byli ludzie cieszący się szacunkiem środowiska, uczuleni na łzy i ból pokrzywdzonych przez los, w potwornym żywiole ognia i stresu. Miasto nawiedzało wiele pożarów. Zaledwie 6 lat po uzyskaniu praw miejskich w 1698 r. wystąpił pierwszy pożar. Kolejny w formie kataklizmu, wystąpił 04.05.1858 r., który strawił 186 domów i 179 budynków gospodarczych.
    Kiedy w drugiej połowie XIX w. zaczęły powstawać organizacje społeczne, których głównym celem była walka z pożarami, zaborca utrudniał ich legalizację. Jednak groza częstych pożarów drewnianej zabudowy, zmuszała wrogą administrację do wydawania zezwoleń na organizację stowarzyszeń strażackich, które jako jedyne, działały w Polsce legalnie podczas zaboru rosyjskiego.
     W tych warunkach dniu 22.11.1882 r. powstała Straż Pożarna w Szczuczynie. Jej potrzebę poparł naczelnik powiatu szczuczyńskiego Dymitr Spirydonow. W aktach archiwalnych OSP w Szczuczynie jest dokument z 1882 r., z pieczęcią lakową i podpisem D. Spirydonowa, z okazji fundacji pierwszego sztandaru dla jednostki straży pożarnej w Szczuczynie.
   Pierwszym naczelnikiem straży został Roman Wilczyński. Na jubileusz dziesięciolecia, w 1892 r., OSP otrzymała remizę strażacką. Zaskakujący gest naczelnikowi sprawił D. Spirydonow, wręczając mu ceremonialny hełm i toporek. Symbole te, do dziś przekazywane są kolejnym naczelnikom jako insygnia godności i władzy.
   Na 25 -lecie OSP, właścicielka majątku w Szczuczynie Aniela Choynowska, ufundowała w 1907 r. nowy, a w kolejności drugi sztandar dla straży. Pomimo zatwierdzania jego wzoru 27.06.1907 r. przez łomżyńskiego gubernatora Kamerlecza, ze względów politycznych, wręczenie opóźniło się o trzy lata. Naczelnikiem wówczas był lekarz powiatowy J. Stanecki. Godnym ideom patriotyzmu i strażaka był czyn kolejnego naczelnika, Bagińskiego, który 18.11. 1918 r. przyczynił się do rozbrojenia Niemców. Na pamiątkę, z członkiem Zarządu Straży Pożarnej, szanowanym lekarzem Karolem Pieńkowskim, na rynku posadzono cztery „ klony wolności”.
  Po wyzwoleniu Szczuczyna w dniu 23.01.1945 r. straż reaktywowano. Jej pierwszym prezesem został Stefan Zalc, a pierwszym naczelnikiem Wacław Makuszewski. Wydobyto z ukrycia sztandar, sprzęt i pamiątkowe akcesoria.
Kolejnym prezesem OSP, a od 1957 r. naczelnikiem był Bolesław Makuszewski, szczuczyńska legenda pożarnictwa.
   Dla straży ważnym dniem jest 06.09.1961 r., kiedy otrzymała ona osobowość prawną i została wpisana do rejestru stowarzyszeń pod nr 560/61 z nazwą OSP w Szczuczynie.
Na przypadający w 1967 roku jubileusz 85 -lecia straży, miasto ufundowało sztandar, który był trzecim w kolejności.

Chronologiczny zestaw prezesów i naczelników OSP w Szczuczynie w latach 1882-1982 r.

1. Naczelnik, od 1882 r.- R. Wilczyński (właściciel apteki).
2. Naczelnik, od 1907 r.- Józef Stanecki (lekarz).
3. Naczelnik, od 1918 r.- Bagiński (weterynarz).
4. Prezes, od 1926 r.- Kazimierz Olszewski (adwokat).
5. Prezes, od 1927 r.- Stefan Majewski (burmistrz).
6. Naczelnik, ok. 1933 r.- Stanisław Cichecki (dyrektor banku).
7. Prezes, od 1933 r.- Kazimierz Olszewski (adwokat).
8. Prezes, od 1945 r. – Stefan Zalc (restaurator).
9. Naczelnik, od 1945 r.- Wacław Makuszewski (brat Bolesława)
10. Prezes, od 1946 r.- Henryk Głowiński.(prezes G.S.)
11. Prezes, od 1947 r.- Bolesław Makuszewski.( stolarz, murarz, przew. MRN).
12. Prezes, od 1957 r.- Kazimierz Zdańkowski (przew. MRN)
13. Naczelnik, od 1957 r.- Bolesław Makuszewski (stolarz, murarz).
14. Prezes, od 1961 r.- Szczepan Brajczewski.
15. Naczelnik, od 1961 r. (dalej)- Bolesław Makuszewski.
16. Prezes, od 1969 r.- Antoni Szklarzewski (wice prezes G.S.)
17. Prezes, od 1982-2005 r.- Zygmunt Molski (lekarz).
18. Naczelnik, od 1982 r. (dalej) - Bolesław Makuszewski.
19. Naczelnik, od 1984- 2005 r.- Stanisław Kin.(nauczyciel).
20. Prezes, od 2005 r.- ogn. Robert Łepkowski (etat. prac. PSP w Grajewie).
21. Naczelnik, od 2005 r.-Wojciech Nieradko (strażak).
Aktualnym kapelmistrzem orkiestry jest- Adam Nieradko.

 

Galeria zdjęć I

Galeria zdjeć II

Galeria zdjęć III

Galeria zdjeć IV

   Uroczystość wręczenia sztandaru była dobrze przygotowana. W związku z pozyskaniem nowego sztandaru dla OSP Szczuczyn, należałoby życzyć, by strażacy byli dzielni jak zwykle, gotowi do akcji w każdej chwili, a jednocześnie, żeby takich potrzeb było jak najmniej.

 Tekst i foto: Stanisław Orłowski    

 

 

tylko w e-Grajewo.pl                                                                                


Komentarze (3)

Serdeczne gratulacje dla wszystkich Strażaków ze Szczuczyna. Z taką historią, to z całą pewnością przetrwacie wszystkie trudności jakie jawią się dla wszelkich społecznych działalności w 21 a nawet 22 i 25 też wieku... Piękny Sztandar, Piękna Idea !!! Nie należy też oczywiście zapominać o Orkiestrze !!! Widoczny jest co raz lepszy poziom. Gratulacje!!!

Wspaniała uroczystość!

Wspaniały Sztandar na miarę najlepszej jednostki OSP w powiecie grajewskim !!! Tak trzymać Druhny i Duhowie !!!

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.