sobota, 25 czerwca 2022

Wiadomości

Szkolenia w PUP Grajewo

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza instytucje szkoleniowe posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych  do składania ofert na usługę szkoleniową finansowaną z EFS, która będzie prowadzona na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 82 poz. 560):

Tematyka planowanego szkolenia: „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych”

Ilość uczestników: 20 osób bezrobotnych. 

            Zgodnie  z § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2007 Nr 47, poz. 315) i Zarządzeniem Nr 6/2008 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dnia 1 lipca 2008 r. przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń, powiatowy urząd pracy uwzględnia w szczególności:

1)     zakres i jakość oferowanych programów szkoleń, w tym wykorzystywanie standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez ministra,

2)     kwalifikacje kadry dydaktycznej,

3)     dostosowanie ilości i jakości pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne do potrzeb określonego szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,

4)     nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego szkolenia,

5)     posiadanie przez instytucję szkoleniową certyfikatu jakości usług,

6)     sposób sprawdzenia efektów szkolenia,

7)     rodzaj dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji,

8)     koszty szkolenia,

9)     zaangażowanie instytucji szkoleniowej w pozyskiwanie miejsc pracy dla przeszkolonych osób.

Program szkolenia zawierać powinien w szczególności:

1)     nazwę i zakres szkolenia,

2)     czas trwania i sposób organizacji szkolenia,

3)     wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,

4)     cele szkolenia,

5)     plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem, w miarę potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,

6)     treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,

7)     wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

8)     sposób sprawdzania efektów szkolenia.

              Instytucja szkoleniowa w koszcie szkolenia uwzględni również ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia, jak też zapewni napoje (kawa, herbata, woda mineralna).

Planowany termin rozpoczęcia  szkolenia:  01.10.2008 r.

Oferty można składać według wzoru „wstępna oferta szkoleniowa” oraz „Program szkolenia” stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia do dnia 26.09.2008r. do godz. 15.00  na niżej wskazany adres:

                                              Powiatowy Urząd Pracy
                                                     19-200 Grajewo
                                                 ul. Strażacka 6
                                   z dopiskiem (oferta szkoleniowa)

UWAGA! Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z zaproszeniem Wykonawcy do późniejszych negocjacji.  Oferty, które nie będą złożone zgodnie  ze wzorem, stanowiącym załączniki do niniejszego zaproszenia nie będą podlegały ocenie.

 

                                                      Dyrektor

                                                  Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

                                                        Bożenna Zakrzewska

 

Załączniki:

Wstępna oferta szkoleniowa- wzór pdf.

Program szklenia - wzór pdf.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.