poniedziałek, 15 lipca 2024

Wiadomości

  • 2 komentarzy
  • 11579 wyświetleń

Stypendia za wyniki w nauce

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół województwa podlaskiego do zgłaszania uczniów do stypendium za wybitne osiągnięcia i wyniki w nauce przyznawanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Stypendium może być przyznane osobie, która jest mieszkańcem województwa podlaskiego i spełnia łącznie następujące kryteria:

1) jest:

  • uczniem szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej:  podstawowej (oprócz klas I-III), gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej położonej na terenie województwa podlaskiego,
  • studentem I roku uczelni publicznej lub niepublicznej lub słuchaczem I roku publicznego lub niepublicznego zakładu kształcenia nauczycieli, będąc jednocześnie absolwentem szkoły ponadgimnazjalnej, położonej na terenie województwa podlaskiego,

2) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:

  • w szkole podstawowej co najmniej 4,75,
  • w gimnazjum co najmniej 4,5,
  • w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 4,

3) uzyskała wybitne osiągnięcia edukacyjne:

  • jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym lub krajowym,
  • jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu wojewódzkim,
  • jest laureatem innych ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, turniejów lub przeglądów.
Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku w terminie do dnia 15 lipca .

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji (Departament Edukacji, Sportu i Turystyki): tel. (08574 97 536, III piętro, pokój 307.

Wniosek do pobrania 

Szczegóły

Autor

niedziela, 14 lipca 2024

Dni Grajewa 2024

Komentarze (2)

a czy o takie stypendium może ubiegac sie osoba, która ma odpowiednią średnią ale nie ma osiągniec w konkursach?? proszę o odpowiedź

Raczej nie, bo wyraźnie pisze, że musi spełnić kryteria, a więc wszystkie :)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.