piątek, 7 października 2022

Wiadomości

Stypendia dla uzdolnionych

Stypendia w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009" - poddziałanie 9.1.3 POKL

Stypendia unijne przyznawane są uczniom odbywającym naukę w systemie dziennym wszystkich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych w województwie podlaskim. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXI/362/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 186, poz. 1985).

Wsparciem stypendialnym może zostać objęta osoba, która spełnia kryterium obowiązkowe, czyli:

    * kryterium dochodowe,
    * kryterium szczególnego uzdolnienia.


Uczeń spełnia kryterium dochodowe jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do otrzymania świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (1008 zł netto lub 1166 zł netto gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Uczeń spełnia kryterium szczególnego uzdolnienia jeżeli:

    * w przypadku ucznia gimnazjum jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim w roku szkolnym 2008/2009 oraz uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,5 na zakończenie roku szkolnego 2008/2009,
    * w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej jest laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim w roku szkolnym 2008/2009 oraz uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co najmniej 4,0 na zakończenie roku szkolnego 2008/2009.


Urząd Marszałkowski ustanowił także kryteria dodatkowe, które mają charakter promujący, tzn. umożliwiają zdobycie dodatkowych punktów podczas oceny kandydata.

Uczeń spełnia kryterium dodatkowe, jeżeli:

    * osiągnięcia edukacyjne określone w ramach kryterium szczególnego uzdolnienia dotyczą nauk preferowanych, tj. matematycznych, przyrodniczych albo technicznych,
    * mieszka na obszarze wiejskim (miejsce stałego zameldowania),
    * uzyskał co najmniej średnią ocen 5,0 z przedmiotu albo grupy przedmiotów należących do nauk preferowanych.

Prawo zgłaszania uczniów do stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje dyrektorom szkół po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym 2008/2009 składa się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Departament Edukacji, Sportu i Turystyki (ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok) w terminie do dnia 30 października 2009 roku na formularzu określonym uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego.

Do wniosku należy dołączyć:

    * kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce za rok szkolny 2008/2009, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
    * kserokopię świadectwa za rok szkolny 2008/2009, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Stypendium przyznawane jest na okres 12 miesięcy w kwocie 300 zł wypłaconych w jednej transzy. Planowane jest przyznanie 198 stypendiów.

Wszelkie uwagi i zapytania należy kierować do Referatu Edukacji - tel. (85) 74 97 536.

Sekretariat, gdzie należy składać wnioski, znajduje się pod wskazanym wyżej adresem na III piętrze, w pokoju 314A.
- informuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego


Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

Oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu na osobę w rodzinie

czwartek, 6 października 2022

Wojewodzin. Konkurs kulinarny "Ale tort"

czwartek, 6 października 2022

Wycinka drzew będzie prostsza?

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.