wtorek, 27 lutego 2024

Wiadomości

Stypendia dla uczniów

Zarząd Powiatu Grajewskiego

informuje, iż w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
realizuje projekt pn.
„Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego”.

O stypendium może ubiegać się uczeń:
- posiadający stałe miejsce zameldowania na obszarach wiejskich,
- uczęszczający do szkoły ponadgimnazjalnej umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, dla której organem prowadzącym jest powiat grajewski,
- będący członkiem rodziny, w której dochód nie przekracza kwoty 300 zł netto miesięcznie na jedną osobę.

O przyznanie stypendium nie mogą ubiegać się uczniowie, którzy:
- w roku szkolnym poprzedzającym złożenie wniosku nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej, z wyłączeniem przypadków losowych i zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę,
- słuchacze szkół dla dorosłych, szkół policealnych i pomaturalnych.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie
od dnia 05 października 2004 r. do dnia 19 października 2004 r.
w szkołach, w których uczniowie pobierają naukę.

Do wniosku należy dołączyć:
1) zaświadczenie o dochodach potwierdzone przez właściwy urząd skarbowy za rok 2003 lub inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodów rodziny, o jakich mowa w § 2 ust.2 pkt. 5) rozporządzenia Ministra, Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 45, poz. 433),
2) zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w hektarach przeliczeniowych,
3) w przypadku, gdy uczeń jest sierotą lub półsierotą – kopie aktów zgonu rodziców lub kopie odpisu wyroku zasądzającego alimenty,
4) w przypadku, gdy uczeń jest osobą niepełnosprawną – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
5) inne dokumenty, mogące mieć wpływ na przyznanie stypendium.


Wnioski wraz z regulaminami przyznawania stypendiów dostępne są:
- w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego,
- w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie,
- na stronie internetowej powiatu www.starostwograjewo.xt.pl ,
- w ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu grajewskiego.

Wniosek o przyznanie stypendium.
( html)

Wniosek o przyznanie stypendium.
( word)


Regulamin przyznawania stypendiów

Starostwo Powiatowe w Grajewie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.