środa, 28 lutego 2024

Wiadomości

Stypendia dla uczniów


Zarząd Powiatu Grajewskiego informuje o możliwości ubiegania się przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, dla których powiat grajewski jest organem prowadzącym, o stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach projektu pn. "Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego edycja 2006".

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" Działanie 2.2 ZPORR 2004-2006 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" i będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

W ramach projektu rozdysponowanych zostanie 141 stypendiów o wartości 100,00 zł miesięcznie. Ogólna wartość jednego stypendium to 1.000,00 zł.
 
O stypendium może ubiegać się uczeń:
1) posiadający stałe miejsce zameldowania na obszarach położonych poza granicami administracyjnymi miast, w miastach do 5 tys. mieszkańców, a także miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, pod warunkiem, że w tych miejscowościach nie ma szkoły ponadgimnazjalnej publicznej, kończącej się maturą;
2) podejmujący bądź kontynuujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, kończących się maturą lub egzaminem dojrzałości, w tym w trzyletnim technikum uzupełniającym, dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
3) pochodzący z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tj. której dochód w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504,00 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności - dochód nie przekracza 583,00 zł.

O przyznanie stypendium nie może ubiegać się uczeń, który w poprzednim roku szkolnym nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej, z wyłączeniem przypadków losowych i zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę.


Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od dnia 01 września 2006 r. do dnia 20 września 2006 r. w szkołach do których uczęszczają uczniowie ubiegający się o przyznanie stypendium.

 
Wnioski wraz z wykazem załączników oraz regulaminami przyznawania stypendiów dostępne będą:
- w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie,
- na stronie internetowej powiatu www.starostwograjewo.xt.pl ,
- w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu grajewskiego - w terminie od dnia 23.08.2006 r.,
- w ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu grajewskiego - w terminie od dnia 23.08.2006 r.


Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.