Wiadomości

Starostwo Powiatowe - komunikat

Starostwo Powiatowe  - komunikat
Grajewo, 3.01.2011 r.

Z A W I A D O M I E N I E

    Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  informuję,  że zostały zatwierdzone  uproszczone plany urządzenia lasu oraz opracowana inwentaryzacja stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do indywidualnych właścicieli i wspólnot gruntowych dla obrębów położonych na terenie gminy Rajgród, gminy Radziłów, miasta Grajewo i miasta Szczuczyn,  na lata 2011-2020.

    Z wyżej wymienioną dokumentacją, prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla obrębów położonych w całości lub w części w granicach obszaru Natura 2000, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42   pkt 2 cytowanej ustawy oraz  podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 cytowanej ustawy  można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Grajewie przy ul. Strażackiej 6 B, w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w pokoju nr 25 w godzinach  8.00 – 15.00.

Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.