Warto przeczytać

Sprawozdanie z działalności Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Grajewie


W roku 2006 Spółka prowadziła działalność statutową, Zatrudnienie w Spółce stanowiły dwie osoby na stanowiskach nierobotniczych (Prezes Zarządu - pełen etat. Główny Księgowy - 1/2 etatu) oraz jedna osoba na stanowisku robotniczym zatrudniona na umowę - zlecenia (sprzątanie posesji. Rok obrachunkowy 2006 zamknięty został zyskiem w wysokości 11 361,43zł. Zysk ten Spółka proponuje przekazać na podwyższenie kapitału zapasowego. W roku 2006 prowadzone było postępowanie sądowe wobec wykonawcy robót przy przebudowie budynku szpitala zakaźnego w Grajewie - PBO „EKOBUD" w Grajewie. W wyniku zaniechania części robót przez wykonawcę, Spółka zmuszona została do wykonania ich ze środków własnych. Skutkiem tego oraz poniesienia innych kosztów dodatkowych z winy wykonawcy roszczenie Spółki wobec PBO „EKOBUD", z sumy 163831,38 zł, wzrosło do 242 368,87zł. Na taką też sumę roszczenia wniesiony został do Sądu Gospodarczego w Białymstoku pozew o odszkodowanie. Pozew powyższy złożony został w dniu 19 lipca 2006 roku po ustaleniu wysokości kwoty potrzebnej do usunięcia usterek i niedoróbek wynikłych w czasie eksploatacji budynku. Były to braki w dociepleniu ok. 65% stolarki okiennej oraz części parterowej budynku. Część kosztów w wysokości 26 337,00zł poniósł ubezpieczyciel poręczający wystawioną przez wykonawcę gwarancję, firma „Warta". W dniu 27 listopada 2006 roku uzyskano wyrok uznający roszczenie w całości. W sprawie tej Spółka uzyskała również w Sądzie Gospodarczym postanowienie o umorzeniu kosztów wniesienia pozwu do sumy 4 000,00zł. 4 grudnia 2006 roku Sąd Gospodarczy w Białymstoku wystawił w powyższej sprawie tytuł wykonalności - z rygoru. Dzięki temu możliwym stało się rozliczenie inwestycji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i wykorzystanie promesy na udzielenie kredytu na przebudowę budynku po Gimnazjum nr 3 w Grajewie. Wniosek kredytowy złożony został w Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 18 grudnia 2006 roku.

W wyniku przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu 30 czerwca 2006 roku wyłoniony został wykonawca robót -Konsorcjum PEC w Grajewie oraz „KOLBUD" w Kolnie. Planowane zakończenie robót budowlanych to miesiąc czerwiec 2007. W wyniku zamiany wniosków kredytowych (budowa nowego budynku na Os.Południe na przebudowę gimnazjum) pozostał do wykorzystania gotowy projekt techniczny na budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający 32 dwu-pokojowe mieszkania o powierzchni około 45m każde.
Po uzgodnieniu ze Zgromadzeniem Wspólników przeprowadzono sondaż pod kątem zapotrzebowania na mieszkania własnościowe w Grajewie. Sondaż wykazał bardzo duże zainteresowanie tą formą budownictwa. Ewentualny zysk uzyskany ze sprzedaży mieszkań mógłby zostać przeznaczony na kolejny budynek lokatorski TBS. Zapotrzebowanie na mieszkania lokatorskie pozostaje nadal wysokie. Na realizację czeka około 700 wniosków o przydział mieszkania w zasobach TBS.
Zamierzenia inwestycyjne Spółki na przyszłość to budowa budynku mieszkalnego z mieszkaniami własnościowymi oraz budowa kolejnego budynku z wykorzystaniem kredytu z Krajowego Funduszu mieszkaniowego. W roku 2007 planowane jest również podwyższenie czynszu regulowanego. Bank Gospodarstwa Krajowego w czasie negocjacji w związku z nowym kredytem zwrócił uwagę, że zgodnie z obowiązującą instrukcją przyznawania kredytów z funduszu KFM, do dnia zakończenia inwestycji, czynsz regulowany powinien zostać zwiększony o minimum 0,20 zł za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej.
W roku 2007 planowane jest również zwiększenia zatrudnienia w Spółce o co najmniej jedną osobę decyzyjną Zakres działalności ulega stopniowemu zwiększeniu, a przy zwiększeniu zatrudnienia możliwa byłaby również obsługa wspólnot mieszkaniowych, co mogłoby zwiększyć dochody Spółki.

Sporządził: Jerzy Dereszkiewicz – Prezes Zarządu
Udostępniła: Joanna Kosielska – Radna Rady Miasta Grajewo

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.