Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 9039 wyświetleń

Sesja Rady Miasta Grajewo


W dniu 27. czerwca 2013 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo odbyła się XXXVII. Sesja Rady Miasta Grajewo VI. Kadencji.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XXXVII. Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej oraz informacjez realizacji uchwał.
5. Ocena działalności zakładów budżetowych Miasta Grajewo w 2012 roku.
6. Informacja z działalności w 2012 roku następujących jednostek organizacyjnych miasta:
     a) Miejskiego Domu Kultury;
     b) Miejskiej Biblioteki Publicznej;
     c) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;
     d) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz podporządkowanych mu jednostek: Klubu Seniora, Środowiskowego Domu Samopomocy.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 rok:
     a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2012 rok;
     b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2012 rok;
     c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2012 rok przez Komisję Rewizyjną;
     d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok przez Komisję Rewizyjną;
     e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2012 rok;
     f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2012;
     g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2012 rok;
     h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2012 instytucji kultury, dla których Miasto Grajewo jest organizatorem;
     i) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok;
     j) odjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
     a) sposobu rozpatrzenia skargi Pani Poseł na Sejm RP Julii Pitery na działania Burmistrza Miasta;
     b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
     c) uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren położony na Osiedlu Centrum w Grajewie”;
     d) wszczęcia postępowania zmierzającego do przekształcenia zakładu budżetowego p.n. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie” - poprzez jego likwidację w celu     zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
     e) rozwiązania Straży Miejskiej w Grajewie;
     f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Grajewo na lata 2013-2026;
     g) zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2013 rok.
9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
11. Przyjęcie protokołu z XXXVI. Sesji Rady Miasta.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie XXXVII. Sesji Rady Miasta.


Obrady są jawne i dostępne dla obywateli


Komentarze (6)

I znowu rozwiązuje Straż Miejską w Grajewie,

zlikwiduje i powola nowa SM, zatrudniajac swoich ..

zlikwidują ?to bezsens. po co likwidować gdzie poniesione zostały już jakieś nakłady finansowe.wystarczy dotrudnć ludzi .

ludzie najlepiej zamknijcie cały Urząd Miasta.po co ta likwidacja?po co?

czepneli się ci radni i włodarze tej straży.moglibyście dać już sobie na luz z tym rozwiązywaniem ludzie.

kazde normalne miasto ma straż miejska.tylko nasze kochane grajewo nie chce mieć. nie likwidujcie!!!!! radni przed podjęciem tejże decyzji proszę przemyśleć.wystarczy zatrudnić jeszcze dodatkowo z 2 lub 3 strazników i bedzie ok.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.