wtorek, 21 września 2021

Wiadomości

Sesja Rady Gminy Grajewo

  
 Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 06 listopada b.r. /czwartek/ na godzinę 10ºº XXXVIII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 września  2014 roku.
  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy  w  okresie między sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
  7. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grajewo.
11. Informacja Wojewody, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grajewie,  Przewodniczącego Rady Gminy Grajewo oraz Wójta w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy za 2013 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2014-2025.
14. Podsumowanie pracy Rady i Wójta Gminy Grajewo w VI-tej kadencji.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.       


                                                                                 Przewodniczący  Rady     
                                                                                 Jan Dąbrowski         Komentarze (0)

Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.