czwartek, 2 lutego 2023

Wiadomości

Sesja Rady Gminy

Zwołuję na dzień 28 października b.r. /piątek/ na godzinę 12ºº XXIII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 09 września 2016 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzedniej sesji oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja przedstawiciela Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grajewie na temat wystąpienia  na terenie powiatu grajewskiego choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie części wsi Konopki, Konopki - Kolonie, Mierucie, Cyprki, Flesze, Łękowo, Kacprowo i Wierzbowo, gmina Grajewo.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymany, gmina Grajewo.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wierzbowo, gmina Grajewo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

11. Podjęcie uchwały  w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami miejscowości Brzozowa konsultacji dotyczących zmiany nazwy miejscowości Brzozowa na Brzozowo.

12. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

13. Przedstawienie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2017 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Grajewo na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

17. Informacja Wojewody, Wójta, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grajewie oraz Przewodniczącego Rady Gminy Grajewo w sprawie analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników Urzędu Gminy za 2015 rok.

18. Rozpatrzenie wyników przeprowadzonej w dniu 27 września b.r. przez Komisję Rewizyjną kontroli oraz przyjęcie wniosków i zaleceń pokontrolnych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

20. Zapytania i wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

                                                                                          

Przewodniczący  Rady Jan Dąbrowski

środa, 1 lutego 2023

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.