sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Sesja Rady Gminy

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Gminy Grajewo

Zwołuję na dzień 09 września b.r. /piątek/ na godzinę 10³º XXII sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 17 czerwca 2016 roku, protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 27 lipca b.r. i protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 23 sierpnia 2016 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Grajewo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii części drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Grajewo.

10.Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia Powiatowi Grajewskiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802B Grajewo /ul.Konopska/ - Konopki – Cyprki - Kurki - Tarachy – Bęćkowo - Szczuczyn w km 0+000 -3+430”.

11.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Grajewo w roku szkolnym 2015/2016 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

12. Informacja o stanie przygotowań szkół w Gminie Grajewo do roku szkolnego 2016/2017.

13. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Grajewo za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grajewo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

piątek, 27 maja 2022

Dzień targowy 27.05.22 r.

piątek, 27 maja 2022

"Kleszczowa" mapa

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.