wtorek, 28 marca 2023

Wiadomości

  • 11 komentarzy
  • 15138 wyświetleń

Segreguj śmieci!

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Drodzy mieszkańcy

Przed nami wielkie zmiany. Stoimy o krok od wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście i to od nas wszystkich zależy czy system ten się sprawdzi i czy będzie funkcjonował tak, jak zakładali ustawodawcy oraz tak, jak sami byśmy chcieli by funkcjonował. Cel, jaki nam przyświeca, to przede wszystkim prowadzenie selektywnego zbierania odpadów, czyli ich segregacja przez mieszkańców, a przez to zmniejszenie ilości odpadów zalegających na składowiskach oraz całkowite wyeliminowanie nielegalnych wysypisk i zmniejszenie zaśmiecania lasów i terenów zielonych.

Od 1 lipca odpady komunalne, zarówno zmieszane jak i te zebrane w sposób selektywny, odbierać będzie od właścicieli i mieszkańców budynków jedno i wielorodzinnych firma, która zostanie wyłoniona w drodze przetargu. W zamian za odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy wnosić będą na rzecz Urzędu Miasta Grajewo opłatę w wysokości, którą sami ustalili składając deklaracje o wysokości opłaty. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękujemy za tak szybką reakcję i poważne potraktowanie kwestii deklaracji. Wysokość ponoszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty zależna jest od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, lub dany lokal oraz sposobu zbierania odpadów, czyli odpowiednio 11 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, lub 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Ci mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów, mają obowiązków więcej. Chodzi tu przede wszystkim o oddzielanie poszczególnych rodzajów odpadów od odpadów zmieszanych w taki sposób, by nie znalazły się one w jednym pojemniku.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej, do selektywnej zbiórki odpadów stosowane będą specjalnie oznakowane worki, zaś w przypadku zabudowy wielorodzinnej przewiduje się specjalistyczne pojemniki. W obu przypadkach to przedsiębiorca odbierający odpady nieodpłatnie dostarczy worki i pojemniki właścicielom nieruchomości. Do gromadzenia metali nie stosuje się pojemników, jednak dopuszcza się gromadzenie metali w stosach obok pojemników i worków na inne rodzaje odpadów, a także wrzucanie puszek metalowych po napojach do pojemników i worków na tworzywa sztuczne.

 

Odpady, które należy segregować i gromadzić oddzielnie to:

- odpady z tworzyw sztucznych typu PET oraz typu plastik przemysłowo- gospodarczy (worki i pojemniki koloru żółtego),

- szkło kolorowe i bezbarwne (worki i pojemniki koloru zielonego),

- papier, makulatura i opakowania wielomateriałowe (worki i pojemniki koloru niebieskiego).

 

Pozostałe odpady, które nie podlegają segregacji, w tym np. odpady kuchenne czy stwarzający wiele problemów popiół z pieców grzewczych i wiele innych rodzajów odpadów, należy gromadzić w pojemnikach na odpady zmieszane. Odpady ulegające biodegradacji, np. pochodzące z pielęgnacji ogrodów i trawników, można dodatkowo zbierać i gromadzić na przydomowych kompostowniach.

Wbrew krążącym w naszym mieście opiniom, które wielu mieszkańców wprowadzają w błąd i wywołują wręcz niechęć do segregacji śmieci pragniemy uspokoić, iż w przypadku selektywnego zbierania odpadów absolutnie nie ma obowiązku ani zdzierania etykiet z butelek czy słoików, ani tym bardziej mycia tego rodzaju odpadów. Do obowiązku Państwa należy jedynie oddzielanie poszczególnych rodzajów odpadów i gromadzenia ich w workach i pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych.

Odbiór odpadów przez przedsiębiorcę w zabudowie wielorodzinnej odbywać się będzie stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu w przypadku odpadów zmieszanych oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. W zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane odbierane będą również stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, a odpady zbierane selektywnie nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał. Wpłat dokonywać można w kasie Urzędu Miasta Grajewo od poniedziałku do piątku, a także przelewem na specjalne konto bankowe:

 

72 8768 1013 1300 1951 2000 0140

Bank Spółdzielczy w Szczuczynie O/Grajewo

 

Należy pamiętać ponadto o obowiązku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji i złożenia nowej deklaracji w przypadku każdej zmiany miejsca zamieszkania, ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość czy sposobu zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

 

 

Z wyrazami szacunku Burmistrz Miasta Grajewo


Komentarze (11)

A ja mam pytanie. Gdzie mieszkańcy bloku mają wrzucać posegregowane odpady bo narazie to przy każdym składowisko odpadów możemy zauważyć tylko pojedyncze pojemniki a nie jak na załączonym obrazku po 5

kto mi powie skąd brać worki jako mieszkaniec jednorodzinny ,bo w bloku są pojemniki, i kto będzie pilnował segregacji bo nie wierzę że prywaciarze będą uczciwi i nie będą pod osłoną nocy wywozić do blokowych pojemników , a my będziemy za to bulić.

skąd mam wziąć te kolorowe worki na śmieci???

I co z tego że ja będę segregowała śmieci skoro w "moim"śmietniku tylko jest jeden pojemnik.Tą ustawę o śmieciach zaskarżyli do Trybunału i ciekawe jaki będzie efekt.Po drugie nie ma odpowiedzialności zbiorowej.W tym przypadku tak jest.

Ustawa ma niestety wiele braków i uchybień, które przez 1,5 roku tworzenia nie zostały wykryte i naprawione. Narazie panuje tylko medialny chaos nic więcej

W poniedziałek tj. 01.07.2013 wyniosłam worki z posegregowanymi śmieciami i nie miałam gdzie ich wyrzucić! Wszystko idzie do jednego zsypu i jaki to sens?!(mieszkam na os. Południe)

gdzie moge otrzymac harmonogram odbioru odpadow?

A kto mi powie gdzie mam wyrzucać śmieci jeżeli PUK zabrał kontener na śmieci z pod mego bloku i nie widać żadnych innych pojemników ani jednego ni do śmieci ani tym bardziej do segregacji.Jestem mieszkańcem bloku Broniewskiego 6.Czy u was pod blokami tak też jest

Czy "nasze posły" i urzędniki potrafią wyprodukować jakąkolwiek ustawę bez braków i uchybień i bez konieczności ciągłych nowelizacji? Wynagrodzenia zdaje się otrzymują na czas, czasem nawet premię "za samo przychodzenie do pracy". Większość legitymuje się wyższym wykształceniem i "mgr", a nie jak dawniej szkołą wieczorówką i kursami, a tu co ustawa to prowizorka.

od lipca miała zabierać śmieci nowa firma teraz się okazało że znowu był przetarg i nikt nic niewie nie wiadomo kiedy będą odbierać nic nie wiadomo jak zwykle bajzel

pfffff w Rajgrodzie nie wiadomo kiedy beda zabierane smieci a juz pieniadze każą płacić :P absurd

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.