Wiadomości

Sanepid informuje

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW
PRODUKUJĄCYCH LUB WPROWADZAJĄCYCH
DO OBROTU  ŻYWNOŚĆ

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie  informuje, że zgodnie z art.63 i art. 64 Ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U, z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)  podmioty rozpoczynające działalność na rynku spożywczym :

-  prowadzące produkcję pierwotną (1)
-  gospodarstwa agroturystyczne

mają obowiązek złożenia co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności :  wniosku  o wpis do rejestru zakładów
Wniosek powinien zawierać :
1) imię, nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer REGON jeżeli podmiot taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą;
1b) numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w odniesieniu do podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących działalność w zakresie dostaw bezpośrednich;
2) określenie  rodzaju  i  zakresu działalności,  która  ma  być  prowadzona   w zakładzie, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
3) określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.  103 ust.1 pkt 4  cytowanej ustawy  
  Kto:
- prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia  nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1z późn. zm.) oraz  art.63 ww. ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, podlega karze pieniężnej w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia  miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
                                                                                                    

Państwowy  Powiatowy
                                                                                                       Inspektor  Sanitarny
                                                                                                             w Grajewie
 
1)Produkcja podstawowa (pierwotna) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych bez znaczącej zmiany ich charakteru, w tym:  zbiory (zboża, owoców, warzyw, ziół, grzybów hodowlanych), zbieranie runa leśnego rosnącego  w warunkach naturalnych).

piątek, 19 lipca 2024

Weekend w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.