Kraj

  • 1 komentarzy
  • 2906 wyświetleń

Renta rodzinna

Od kilku lat pobieram z KRUS rentę rodzinną. W tym roku ukończyłam szkołę średnią i od października rozpocznę studia. Jaki dokument zaświadczający, że będą studentką  powinnam dostarczyć żeby KRUS wypłacił rentę za wrzesień i kontynuował wypłatę?

Dzieciom, które ukończyły 16 lat i uczą się w szkole, renta rodzinna przysługuje do ukończenia nauki łącznie z okresem wakacji. Dzieciom, które kończą szkołę ponadpodstawową, renta rodzinna wypłacana jest do końca sierpnia.
W przypadku dzieci, które ukończyły naukę w szkole ponadgimnazjalnej renta rodzinna zostanie wypłacona za wrzesień, jeżeli dziecko przedłoży zaświadczenie szkoły wyższej o przyjęciu go na studia. Gdy w październiku zostanie nadesłane zaświadczenie o podjęciu w niej nauki z podanym programowym terminem jej ukończenia, KRUS będzie nadal kontynuować wypłatę renty. Gdy takie zaświadczenie nie zostanie przedłożone, Kasa wyda decyzję o wstrzymaniu wypłaty i o zwrocie nienależnie pobranej renty rodzinnej.  W przypadku przedłożenia zaświadczenia o podjęciu nauki w szkole wyższej w terminie późniejszym, renta rodzinna zostanie wypłacona od miesiąca,  w którym zostało przedłożone zaświadczenie do KRUS.
Powinna Pani niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie szkoły wyższej o przyjęciu na studia, natomiast w październiku - zaświadczenie o podjęciu nauki w szkole wyższej, w którym powinien być podany programowy termin zakończenia nauki


Jestem studentką i pobieram rentę rodzinną z KRUS. We wrześniu ukończę 25 lat. Pozostał mi jeszcze rok do ukończenia nauki. Zdałam w terminie wszystkie egzaminy. Czy będę nadal miała prawo do renty rodzinnej?

Dzieci mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 lat bądź do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia albo bez względu na wiek, jeżeli są całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Prawo do renty rodzinnej zachowuje również student, który będąc na przedostatnim roku studiów zda wszystkie wymagane egzaminy w czerwcu, a 25 lat ukończy przez rozpoczęciem zajęć na ostatnim roku studiów. W takim przypadku uznaje się, że student ukończył 25 lat będąc na ostatnim roku studiów. W związku z tym, prawo do renty rodzinnej przysługuje mu do zakończenia ostatniego roku studiów. Zdała Pani wszystkie egzaminy przed ukończeniem 25 roku życia, zatem prawo do renty rodzinnej przysługiwać będzie do zakończenia ostatniego roku nauki.

Jestem studentką i otrzymuję rentę rodzinną z KRUS.  Chcę  podjąć zatrudnienie na umowę zlecenia. Jakie wynagrodzenia mogę otrzymywać, żeby prawo do renty nie zostało zawieszone?

W przypadku osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, prawo do renty rodzinnej przysługującej z ubezpieczenia społecznego rolników ulega zawieszeniu  na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu, jeżeli są studentami i nie ukończyły 26 lat życia. Jeżeli podejmie Pani zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, uzyskiwany przychód, bez względu na jego wysokość, nie wpłynie na wysokość renty rodzinnej. Natomiast, gdyby podjęła Pani zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, część uzupełniająca renty rodzinnej nie zostanie zawieszona, jeżeli osiągnięty miesięczny przychód nie przekroczy 70% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS tj. 2157,10 zł. W przypadku osiągnięcia przychodu przekraczającego 70% tego wynagrodzenia, ale nie przekraczającego 130 %,  część uzupełniająca renty rodzinnej zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia tego wynagrodzenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Przekroczenie kwoty 130% przeciętnego wynagrodzenia (4006,00 zł) powoduje zawieszenie części uzupełniającej renty rodzinnej.

Mam 24 lata i jestem studentką trzeciego roku 5- letnich studiów magisterskich. Pobieram rentę rodzinną z KRUS. W tym roku zamierzam zawrzeć związek małżeński. Czy po ślubie nadal będę miała prawo do renty rodzinnej ?

Zawarcie związku małżeńskiego nie ma wpływu na prawo do renty rodzinnej. Jeżeli będzie Pani kontynuowała naukę, renta rodzinna będzie przysługiwała do ukończenia 25 lat.


Kierownik
Wydziału Świadczeń
mgr Maria Freida

Komentarze (1)

kwota 2157,10 jest to kwota brutto czy netto??
Jesli mam umowę na czas okreslony a wynagrodzenie za pracę wynosi 1550 brutto a wysokosc renty rodzinnej to 591,10 netto czy związku z tym to przekroczylam już te kwotę 2157,10? nadmieniam ze jestem studentem II roku.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.