Wiadomości

Przetarg w Starostwie

Zarząd Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo organizuje II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Niećkowie gmina Szczuczyn w budynku Nr 63A znajdującego się na działce Nr 161/6 o powierzchni 0,5278 ha. Dla działki tej V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Grajewie prowadzi księgę wieczystą KW 34843. Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym znajdują się przedmiotowe nieruchomości
Do nieruchomości wspólnej oznaczonej Nr 161/5 i Nr 161/4 ustanowiona jest na rzecz każdoczesnego właściciela służebność przejazdu i przechodu przez działkę Nr 161/7 do drogi publicznej oznaczonej jako działka Nr 874 oraz do tych działek.

Przetarg odbędzie się na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grajewie ul. Strażacka 6B (na poddaszu) w dniu 25 października 2007 roku o godz. 9.00.

Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Grajewie PKO BP SA o/w Grajewo Nr 22 1020 1332 0000 1902 0037 9404  na co najmniej  3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, czyli do dnia  22 października 2007 roku (decyduje data wpływu na konto starostwa).

Dowód wpłacenia wadium należy okazać przy przystąpieniu do przetargu. W razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy wadium nie zostanie zwrócone. Zarządowi Powiatu Grajewskiego przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w pokoju Nr 8-9 Starostwa Powiatowego w Grajewie (codziennie w godz. 8.00-15.00) lub telefonicznie 0 86 273 84 82.

Grajewo, dnia 2007-09-21
Zarząd Powiatu Grajewskiego

piątek, 19 lipca 2024

Weekend w Rajgrodzie

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.