środa, 17 kwietnia 2024

Wiadomości

Przetarg SM -liczniki ciepła

Szczuczyn, dn. 11.06.2007 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Szczuczynie
ul. Łąkowa   1   19-230  Szczuczyn

ogłasza:

przetarg pisemny ofertowy na dostawę i montaż liczników mechanicznych do poboru energii cieplnej na budynki stanowiące zasoby Spółdzielni, tj:
1. budynek przy ul. Sienkiewicza 5 – pow.586,02 m2, kubatura 3762 m3
2. „            „    ul. Sienkiewicza 6 – pow.1164,30 m2, kub. 4130 m3
3. „            „    ul. Sienkiewicza 10 – pow. 1637,00 m2, kub. 6600 m3
4. „            „    ul. Sienkiewicza 12 – pow. 1428,90 m2, kub. 6859 m3
5. „             „    ul. Sienkiewicza 14 – pow. 1309,60 m2, kub. 5740 m3
6. „            „    ul. Sienkiewicza 12A – pow. 1736,20 m2, kub. 8100 m3
7. „            „    ul. Łąkowa 1 – pow. 1604,05 m2, kub. 7730 m3
8. „            „    ul. Kilińskiego 32 – pow.1848,85 m2, kub.9563 m3

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Złożenie pisemnej oferty zawierającej imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy.
2. Referencje z wykazem wcześniej wykonywanych robót w ostatnim okresie.
3. Wpis do ewidencji.
4. Zaświadczenie o nie zaleganiu względem ZUS i US.
5. Zaświadczenie od OC.
6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu  i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz potwierdzenie wpłaty wadium.
7. Wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej w Szczuczynie konto Bank Spółdzielczy w Szczuczynie
     nr  83 8768 0003 0000 0866 2000 0010. najpóźniej do 27.06.2007 r.
8. Przedstawienie oferty cenowej netto za wykonane roboty, jak również okres gwarancji na wykonane prace.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg” w terminie do 27.06.2007 r. w siedzibie Spółdzielni. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 28.06.2007 r. o godz. 10.00 w siedzibie Sp-ni.
Uczestnikowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy i   wykonaniu prac w ciągu 14 dni. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sp-ni. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu na konto oferenta.
Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub uznania bez podawania przyczyn, że przetarg nie dał rezultatów.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

Przed wpłaceniem wadium należy zapoznać się z Regulaminem przetargu wyłożonym do wglądu w biurze Spółdzielni.

Informacji udziela Prezes Zarządu lub Z-ca Prezesa Zarządu
 tel/fax (0-86) 273-53-25 codziennie od poniedziałku do piątku w godz.   8.00 - 12.00

        Zarząd Spółdzielni

wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.