środa, 8 lutego 2023

Wiadomości

  • 6 komentarzy
  • 11340 wyświetleń

Przebudowa mostu przez rz. Ełk

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Przebudowa mostu przez rzekę Ełk w m. Szymany w km 0+980 drogi powiatowej nr 1797B."

 

Zgodnie z art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (DzU z 2015r., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 23.12.2015 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie ul. Fabryczna 4, 19-200 Grajewo, występującego w imieniu Zarządu Powiatu Grajewskiego ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Ełk w m. Szymany w km 0+980 drogi powiatowej nr 1797B.”
Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:         
części działek nr 77, 109 w obrębie m. Danówek, gm. Grajewo oraz części działek nr 212, 213, 214, 215, 747 w obrębie m. Szymany, gm. Grajewo .

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny: Danówek, jednostka ewidencyjna: Grajewo
działka nr ewid. 77 o pow. 0,0944ha na działki: 
a) 77/1 o powierzchni 0,0868ha      
b) 77/2 o powierzchni 0,0076ha  
2. Obręb ewidencyjny: Szymany, jednostka ewidencyjna: Grajewo
działka nr ewid. 212 o pow. 0,19ha na działki: 
a) 212/1 o powierzchni 0,16ha      
b) 212/2 o powierzchni 0,0274ha  
działka nr ewid. 214 o pow. 0,32ha na działki: 
a) 214/1 o powierzchni 0,29ha      
b) 214/2 o powierzchni 0,0314ha  
działka nr ewid. 215 o pow. 1,23ha na działki: 
a) 215/1 o powierzchni 1,20ha      
b) 215/2 o powierzchni 0,0292ha  

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,            
ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela. 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2013r., poz. 267 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji. 

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Komentarze (6)

A może to będzie mała przez ten most obwodnica GRAJEWA przez SIKORĘ ....

W grajewie wszystko jest male albo nie ma wcale jak dworzec PKP i PKS

Słusznie kkk ale kto się tym przejmuje najważniejsze słowo to JA MAM RACJE i abym nie schudł w tym roku

Dworca PKS nie ma ,przystanków autobusowych nie ma ,tylko kasa biletowa bezużyteczna jest, bilety kupujemy w autobusach,informacje dostajemy od kierowców,idziemy z postępem

podróżująca - słaba z Ciebie podróżniczka bo kasy biletowej tez już nie ma :P

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.