Wiadomości

  • 1 komentarzy
  • 10479 wyświetleń

Projekt budżetu Miasta

Rada Miasta uchwala:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości 41 996 124,00 zł.

2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 42 860 228,00 zł.

3. Deficyt budżetu miasta w wysokości 864104,00 zł
, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 840 000,00 zł i z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24 104,00 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 3 086 764 zł, rozchody w wysokości 2 222 660,00 zł.

5. Rezerwy: ogólną w wysokości 280 292,00 zł i celową w wysokości 19 708,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące - nagrody Burmistrza dla nauczycieli.

6. Dochody w kwocie 244000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 244 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych: przychody - 7693 037,00 zł, wydatki - 7666 970,00 zł.

8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 580 650,00 zł; wydatki - 598 745,00 zł.

9. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych  w Grajewie: z tytułu dopłaty do utrzymania mieszkań komunalnych 100 000,00 zł, i z tytułu dopłaty do remontu mieszkań komunalnych 100 000,00 zł.

10. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Grajewie z tytułu konserwacji urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów i studzienek oraz napraw bieżących - 50 000,00 zł oraz  tytułu całorocznego utrzymania zieleni miejskiej, konserwacji i pielęgnacji parków miejskich, stawów w Parku Central, rowów odprowadzających wody opadowe 240 000,00 zł.

11. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 695 284 zł.

12. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody 204 000,00 zł, wydatki 415 000,00 zł.

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów będzie następowała z kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2007 r. w kwocie 2 000 000,00 zł.


e-Grajewo.pl

piątek, 14 czerwca 2024

Gmina Grajewo rozbuduje wodociąg

Komentarze (1)

Pobory zmniejszcie a nie bendzie deficytu

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.