wtorek, 16 kwietnia 2024

Wiadomości

  • 23 komentarzy
  • 12684 wyświetleń

Praca dla informatyka / grafika

Miasto ogłosiło konkurs na wolne stanowisko urzędnicze informatyka (grafika komputerowego). Wybrana osoba ma pracować w referacie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta Grajewo. Osoby chętne spełniające podane wymagania mogą składać dokumenty do 2 grudnia br.1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo,

2. Określenie stanowiska:  informatyk (grafik komputerowy) w Referacie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem (konieczne do podjęcia pracy):
a) posiadanie obywatelstwa  polskiego,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych  do wykonywania pracy na stanowisku informatyka (grafika komputerowego),
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) posiadanie wykształcenia  wyższego magisterskiego na kierunku informatyka,
g) posiadanie wiedzy i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji,
h) posiadanie znajomości budowy i zasady działania urządzeń komputerowych, a także umiejętność tworzenia, przekształcania i przekazywania danych za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących umieszczone w nich informacje do określonych działań,
i) znajomość obsługi programów graficznych Adobe Photoshop, Corel Draw, Corel VideoStudio,
j) znajomość języka angielskiego lub  rosyjskiego  na poziomie zaawansowanym,
k) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe  związane ze stanowiskiem (pozostałe wymagania pozwalające na optymalne wykonywanie zadań):
a)  znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice,
b) umiejętność sporządzania  pism urzędowych,
c) znajomość zagadnień z rozwoju regionalnego i promocji,
d) sumienność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, inicjatywa,
e) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,
f) znajomość tematyki elektronicznego obiegu dokumentów (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją)

5. Zakres zadań wykonywanych  na stanowisku :
1) świadczenie usług związanych z oprogramowaniem komputerów służbowych, obsługą systemów operacyjnych,
2) umiejętność pracy z graficznymi projektami rastrowymi (preferowany Adobe Photoshop),
3) umiejętność pracy z graficznymi projektami wektorowymi (preferowany CorelDraw),
4) projektowanie materiałów do druku, plakatów, ulotek, roll upów, katalogów, folderów, wizytówek i innych,
5) tworzenie dyplomów, podziękowań, listów gratulacyjnych, zaproszeń etc.
6) przygotowywanie grafiki na potrzeby stron WWW, szablonów graficznych, projektowanie logotypów,
7) grafika artystyczna, ilustracja, szkic,
8) projektowanie nadruków na odzież,
9) przygotowywanie materiałów promocyjnych w postaci filmów wideo, spotów reklamowych, prezentacji multimedialnych itp.,
10) obsługa aparatów cyfrowych, cyfrowych kamer wideo oraz obróbka zdjęć, filmów wideo w postaci elektronicznej,
11) umiejętność instalacji, zarządzania i obsługi systemów CMS (system zarządzania treścią),
12) znajomość narzędzi webmasterskich, klientów FTP, podstawowa orientacja w językach skryptowych PHP, HTML, CSS, baz danych MySQL,
13) umiejętność zarządzania domenami internetowymi (przekierowaniem domen i poddomen),
14) promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta Grajewo w kraju i za granicą w szczególności poprzez:
- opracowywanie  materiałów promocyjnych o mieście Grajewo,
- koordynowanie działań wydawniczych dotyczących promocji miasta Grajewo,
- organizowanie przedsięwzięć i imprez promujących miasto,
15) współprowadzenie portalu internetowego miasta Grajewo,
16) koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną, inicjowanie kontaktów zagranicznych, wspólnych przedsięwzięć w ramach porozumień z partnerami zagranicznymi oraz realizacja działań wynikających z zawartych porozumień,
17) ochrona systemów, danych i ich archiwizacja,
18) znajomość zagadnień dot. prawa autorskiego,
19) administrowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku informatyka (grafika komputerowego):
Miejsce pracy
Praca w budynku Urzędu i poza nim.  Bezpieczne warunki pracy. Budynek  piętrowy nie jest  dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na  wózkach inwalidzkich. Brak windy.
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane z obsługą  komputera, urządzeń biurowych, współpraca z pracownikami Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta Grajewo, korespondencją tradycyjną i e-mailową  oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku Urzędu.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia Ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Grajewo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty:
a) formularz zgłoszeniowy,
b) kserokopia dowodu osobistego,
c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego  na kierunku informatyka,
d) podpisane czytelnie przez kandydata pisemne oświadczenia:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
- o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracy informatyka (grafika komputerowego),
e) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku  gdy kandydat zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

Każdy dokument składany w formie kserokopii musi być potwierdzony  za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę, poprzez użycie zwrotu „stwierdzam zgodność z oryginałem”, data, czytelny podpis.


Dokumenty składane w oryginale muszą być podpisane czytelnie przez kandydata.

9. Wymiar etatu:  - 1 etat

10. Określenie terminu  i miejsca składania dokumentów:
Wzór Formularza zgłoszeniowego niezbędny do złożenia oferty pracy dostępny jest do pobrania na stronie  http://bip.um.grajewo.pl   bądź w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo w godz. pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy  oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, w zaklejonej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata i kontaktowym numerem telefonu oraz dopiskiem:
"dotyczy naboru na stanowisko informatyka w Referacie Strategii Rozwoju i Promocji Miasta  w Urzędzie Miasta Grajewo”
w terminie do 2 grudnia  2013r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu.

Burmistrz Miasta Grajewo informuje kandydatów, że oferty niekompletne (nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych danych i dokumentów)  oraz  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów złożonych w ofertach po upływie terminu na złożenie ofert.

Po upływie terminu składania ofert Komisja powołana przez Burmistrza  dokona oceny formalnej złożonych  ofert poprzez porównanie danych i dokumentów, zawartych w ofertach  z wymaganiami formalnymi określonymi w Ogłoszeniu. Oferty nie spełniające ustalonych wymagań zostaną odrzucone.
Osoby, których oferty spełnią  wymagania formalne  zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury  naboru.
O dalszej procedurze naboru  i terminach kandydaci będą poinformowani telefonicznie bądź  odrębnym  pismem.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta   http://bip.um.grajewo.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 86 273 08 38.
(na podst. informacji UM Grajewo)


wtorek, 16 kwietnia 2024

Ruszyły patrole motocyklowe

Komentarze (23)

Język rosyjski w stopniu zaawansowanym? Na stanowisko grafika komputerowego? To chyba jakiś żart, albo miejsce szykowane specjalnie dla obecnego rosyjskiego pracownika UM.

jakie zarobki ? bo za 2 tysiące miesięcznie nawet z łóżka nie wstaje

Nie ma możliwości spełnić wszystkie 53 wymagania.

Jaka pensja? Pytanie: szukają informatyka czy urzędnika?

ale.....!wymagania więcej nie mogliście nawypisywać,tyle tego,że głowa mała, chyba żeby zniechęcić

a przy okazji niech będzie też mechanikiem księgową i projektantem zieleni ale płacimi tylko za informatyka

Tak dziwacznego ogłoszenia to jeszcze nie widziałem.

"pkt 16. koordynowanie działań związanych ze współpracą zagraniczną, inicjowanie kontaktów zagranicznych, wspólnych przedsięwzięć w ramach porozumień z partnerami zagranicznymi oraz realizacja działań wynikających z zawartych porozumień" - komuś w UM kompetencje się pomieszały. Takie zadania są na sczeblu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a nie na stanowisku grafika komputerowego w 20 tys mieście.

I znowu bedzie gafa :)

Bogdan, wez sie troche pospiesz z tymi komentarzami , bo ludzie czekaja :)
pozdrowki

Mam wykształcenie o specjalności grafik.Byłbym zainteresowany.
To ogłoszenie urąga jego autorowi.

Chcecie grafika czy informatyka.Zdecydujcie się.Mam ukończone studia na kierunku Grafika.Może zrobilibyście konkurs umiejętności? Posiadam umiejętności niestety brakuje mi znajomości.

Grafik musi mieć zmysł artystyczny.Nie wiem kogo Wam potrzeba-:(. Może po prostu macie kogoś już z imienia i nazwiska- czas pokaże.W tej sytuacji urząd pracy powinien zorganizować konkurs umiejętności graficznych dla potrzeb urzędu miasta.No i sprawdzić umiejętności językowe.

masakra informatyk to nie grafik komputerowy przedwszystkim dwa fakultety na szczeblu magistra super

Jestem grafikiem.Nie mam skończonej informatyki mimo,że ukończyłem GRAFIKĘ w tym komputerową na Politechnice Białostockiej.I widzę,że nie spełnię wymogu.Potrzebujecie Grafika czy informatyka?

generalnie spełniam prawie wszystkie wymagania, za 25 tysięcy zł/m-c mogę się nad tym zastanowić
.... tak na wszelki wypadek umiem też tańczyć i śpiewać .

Jestem ciekawa, czy urzędnicy wymyślający i piszący takie bzdury (wymagania) sami reprezentują sobą tak wysokie kwalifikacje zawodowe na stanowisku, które sprawują. Myślę, że ich poziom kwalifikacji bardzo by wszystkich rozczarował. Sami ministrowie poszczególnych resortów są bez odpowiedniego przygotowania i wykształcenia, a od kandydatów do pracy w zwykłym urzędzie wymaga się być "alfa i omegą". Anna

Jeżeli już jest ktoś wybrany na to stanowisko to konkurs powinien zaczynać się: od słów: Kandydat powinien spełniać następujące wymagania - imię i nazwisko: Roch Kowalski.... itd

Dla mnie to ewidentnie ctrl+c ctrl+v
A tak na marginesie, osoba posiadająca część tych umiejętności zarobi 3 razy więcej niż wasza urzędnicza pensja (choć czasem nie jest mała) jako freelancer i nikt mu nie będzie patrzył na ręce. Swoją droga będę obserwował kto dostanie się na to stanowisko i postaram się sprawdzić jego kompetencje :)

Pełno takich informatyków mieszka przy trasie Prostki - Ełk - Stare Juchy wystarczy się przejechać i łowić u nas talenty.

trzy w jednym - jak do pracy w ministerstwie cyfryzacji, kultury i dziedzictwa oraz na dodatek spraw zagranicznych; (jeszcze szczotkę w tył... i schody pozamiatać!

he,he,he, to jest praca dla astronauty?

Nie, to praca dla nikogo... Bo już dawno jest obsadzona, a ogłoszenie "wisi" tylko dla ściemy...

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.