czwartek, 18 sierpnia 2022

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10422 wyświetleń

Poszukiwany księgowy

Ogłoszenie
Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkól w Szczuczynie
Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w wymiarze 1 etatu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
1.Główne obowiązki:
1)prowadzenie księgowości Zespołu Szkół i Warsztatów Szkolnych w Szczuczynie,
2)wykonywanie niezbędnych operacji księgowych związanych z gospodarką finansową jednostki (art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, z późn. zmianami),
3)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4)dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
5)prowadzenie rachunkowości jednostki,
6)sporządzanie planów budżetowych,
7)kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
8)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
9)dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
10)inne wynikające z poleceń kierownika jednostki.
2.Wymagania:
1)ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe - kierunek rachunkowość, uzupełniające studia ekonomiczne magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe - kierunek rachunkowość, co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości (preferowana w jednostce budżetowej),
2)bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów Excel, Word i internetu,
3)znajomość obsługi programów księgowych (Qwant, Płatnik),
4)znajomość ustawy: o rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT,
5)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
6)obywatelstwo polskie,
7)niekaralność za przestępstwa: przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
8)dobry stan zdrowia,
9)nieposzlakowana opinia.
3.Wymagania pożądane:
1)obowiązkowość,
2)rzetelność,
3)dyspozycyjność i solidność,
4)umiejętność pracy w zespole.


4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)kwestionariusz osobowy z fotografią,
2)CV,
3)kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4)kopie świadectw pracy (uwierzytelnionych),
5)ewentualnie referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
6)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7)oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
8)aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Oferty należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 14.09 2006 r. do godz. 1500 do sekretariatu szkoły nr pokoju 23, pierwsze piętro (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównej księgowej". Adres składania dokumentów: Zespół Szkół w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn
5.Inne informacje:
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się indywidualną rozmowę z kandydatem. Oferty pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczuczynie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Zespół Szkół w Szczuczynie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na okres próbny 3 miesięcy, druga umowa na czas określony i trzecia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy. Kontakt ze szkołą można uzyskać pod numerem telefonu (086) 272 50 12.
Data ogłoszenia konkursu: 31.08.2006 r.

czwartek, 18 sierpnia 2022

Pożegnanie Lata 2022

czwartek, 18 sierpnia 2022

Poszukiwany ukrywał się w polu kukurydzy

Komentarze (4)

najlepszy kandydat pojechal za granice...

najslynniejszy ksiegowy to ... podobno wyszedl

ciekawe ile dostanie za taką prace

Napewno nie tyle , ile w większych miastach. Na naszym terenie praca księgowego nie jest ceniona, można dorobić się conajwyżej garbu.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.