środa, 21 lutego 2024

Wiadomości

  • 4 komentarzy
  • 10979 wyświetleń

Poszukiwany księgowy

Ogłoszenie
Nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkól w Szczuczynie
Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: głównego księgowego w wymiarze 1 etatu.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).
1.Główne obowiązki:
1)prowadzenie księgowości Zespołu Szkół i Warsztatów Szkolnych w Szczuczynie,
2)wykonywanie niezbędnych operacji księgowych związanych z gospodarką finansową jednostki (art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2003 r. nr 15 poz. 148, z późn. zmianami),
3)wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
4)dekretacja i księgowanie dokumentów księgowych,
5)prowadzenie rachunkowości jednostki,
6)sporządzanie planów budżetowych,
7)kontrola realizacji planów i wydatków budżetowych,
8)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
9)dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
10)inne wynikające z poleceń kierownika jednostki.
2.Wymagania:
1)ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe - kierunek rachunkowość, uzupełniające studia ekonomiczne magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe - kierunek rachunkowość, co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości (preferowana w jednostce budżetowej),
2)bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym programów Excel, Word i internetu,
3)znajomość obsługi programów księgowych (Qwant, Płatnik),
4)znajomość ustawy: o rachunkowości, finansach publicznych, podatku VAT,
5)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
6)obywatelstwo polskie,
7)niekaralność za przestępstwa: przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe,
8)dobry stan zdrowia,
9)nieposzlakowana opinia.
3.Wymagania pożądane:
1)obowiązkowość,
2)rzetelność,
3)dyspozycyjność i solidność,
4)umiejętność pracy w zespole.


4.Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1)kwestionariusz osobowy z fotografią,
2)CV,
3)kopie dyplomów (uwierzytelnionych) oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
4)kopie świadectw pracy (uwierzytelnionych),
5)ewentualnie referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
6)oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
7)oświadczenie kandydata o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego,
8)aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
Oferty należy składać osobiście lub przesłać listownie w terminie do 14.09 2006 r. do godz. 1500 do sekretariatu szkoły nr pokoju 23, pierwsze piętro (liczy się termin wpływu dokumentów do szkoły) w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównej księgowej". Adres składania dokumentów: Zespół Szkół w Szczuczynie, ul. Szczuki 1, 19-230 Szczuczyn
5.Inne informacje:
Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa. O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przy naborze przewiduje się indywidualną rozmowę z kandydatem. Oferty pracy kandydatów po zakończeniu rekrutacji będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół w Szczuczynie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Zespół Szkół w Szczuczynie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na okres próbny 3 miesięcy, druga umowa na czas określony i trzecia na czas nieokreślony po pozytywnej ocenie pracy. Kontakt ze szkołą można uzyskać pod numerem telefonu (086) 272 50 12.
Data ogłoszenia konkursu: 31.08.2006 r.

środa, 21 lutego 2024

Rodzina śp. Jana Ajdyn dziękuje

środa, 21 lutego 2024

Oszuści nie odpuszczają

Komentarze (4)

najlepszy kandydat pojechal za granice...

najslynniejszy ksiegowy to ... podobno wyszedl

ciekawe ile dostanie za taką prace

Napewno nie tyle , ile w większych miastach. Na naszym terenie praca księgowego nie jest ceniona, można dorobić się conajwyżej garbu.

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.