środa, 17 lipca 2024

Wiadomości

Ogłoszenie Urzędu Gminy w Wąsoszu

OGŁOSZENIE 

o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, na podstawie którego mają być lokalizowane elektrownie wiatrowe.

       

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317), oraz art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

 

o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały nr III/23/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów. W rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317.) gmina Wąsosz stanowi gminę pobliską dla planowanych inwestycji.

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Radziłów z dnia 03 lipca 2024 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego, w formie papierowej lub elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach pracy urzędu oraz korespondencyjnie na ww. adres, lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r., na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Radziłów pod treścią ogłoszenia oraz na BIP Urzędu Gminy Radziłów pod treścią obwieszczenia.

Wójt Gminy Radziłów poinformował również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 317) dyskusje publiczne nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami, odbędą się:

-w dniu 18 lipca 2024 r odbędzie się spotkanie otwarte, bezpośrednie w godzinach: 16:00 -17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słuczu, Słucz 51, 19-213 Radziłów 

-w dniu 22 lipca 2024 r odbędzie się spotkanie otwarte online w godzinach 16:00 - 17:00, które przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, 
umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację 
o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP pod adresem: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ zakładka "Konsultacje społeczne" w sekcji "Gmina Radziłów".

Tematem spotkań jest dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Jednocześnie na podstawie art. 39 pkt 1 oraz art. 40 i 41 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w. w. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


   Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski do strategicznej oceny mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Radziłów, ul Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka. Z informacją o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: https://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl .


Ogłoszenie niniejsze zostaje podane do publicznej wiadomości w trybie art. 8h ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym planem miejscowym lub w siedzibie urzędu, przez udostepnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Informuję, że organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Radziłów  

 

        Wójt Gminy Wąsosz                              

 mgr Tomasz Krukowski 

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.