Wiadomości

Ogłoszenie UM w Szczuczynie

O G Ł O S Z E N I E  URZĘDU MIEJSKIEGO W SZCZUCZYNIE
Uprzejmie informuję wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2011 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2007. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) RADA MIEJSKA w Szczuczynie jesienią bieżącego roku dokona
 
W Y B O R U   Ł A W N I K Ó W NA LATA 2012-2015
 
do Sądu Rejonowego w Grajewie w liczbie 2 ławników.
 
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2. jest nieskazitelnego charakteru,
3. ukończył 30 lat,
4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5.nie przekroczył 70 lat,
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 
Ławnikami nie mogą być:

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania  sprawy na drogę postępowania sądowego,
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6. duchowni,
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
9. radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia, określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7; Dz. U. z 2001 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. nr 50, poz. 370).
 
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA
 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z dwudziestu pięciu osób zgłaszających kandydata.
Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na ww. liście.
 
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można otrzymać w Urzędzie Miejskim
w Szczuczynie Plac Tysiąclecia 23 pokój Nr 1 Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej miasta: www.szczuczyn.pl oraz na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl/pl/formularze/ .
 
 
 Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:
1) 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
2) informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Szczegółowych informacji  w sprawie wyboru ławników udziela  oraz zgłoszenia przyjmuje:
 
Urząd Miejski w Szczuczynie Plac Tysiąclecia 23 pokój Nr 2 tel. 86 273 50 80 wew. 13 * pn-pt 7.30 – 15.30
 
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie  i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy, pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
 
 
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATUR UPŁYWA 30 czerwca 2011 roku.

środa, 18 maja 2022

Wypadek za Mońkami

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.