Wiadomości

Ogłoszenie UG Grajewo

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie  II ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość Nr 399/2 o powierzchni 0,3911 ha położoną na terenie wsi Popowo.


Działka nr 399/2 oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ba, znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo" działka położona jest na terenie zabudowy usługowej tj. usługi  gastronomiczne, transportowe itp.

Ww. nieruchomość gruntowa znajduje się bezpośrednio  przy  drodze krajowej Nr 61  oraz  drodze gminnej relacji Popowo - Flesze.
Ww. działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie Księgę Wieczystą Nr LM1G 00021451/4.

Cena wywoławcza nieruchomości  nr 399/2 wynosi  64.200  zł plus 23 % VAT tj. 78.966,00 zł    wadium  7.896,60  zł
Wartość gruntu  za 1 m2 wynosi 20,19 zł brutto.
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 790  zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia  2011  roku o godz. 10.00  w sali nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
Pierwszy przetarg odbył się  27.09.2011 r.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.
Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium do dnia 02.12.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem "Wadium na działkę nr 399/2  w Popowie";

-okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej nieruchomości z zaznaczeniem numeru działki oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości oraz  o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej urzędu.


Wójt
mgr inż. Stanisław Szleter


Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.