UWAGA

poniedziałek, 23 maja 2022

Oferty i promocje

Ogłoszenie UG Grajewo


Wójt Gminy Grajewo organizuje w dniu 05 kwietnia  2011  przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż   następujących  nieruchomości :

 Nr 365 o powierzchni 0,3500 ha położonej  na terenie wsi Kapice dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00033813/7.
Działka nr 365 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona w ewidencji gruntów: B-R VI, R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 365  wynosi  20.090 zł  plus 23 % VAT tj. 24.710,70 zł      wadium  2.471,07 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia  2011 roku o godz. 900  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
 nieruchomości składającej się z działek   Nr 224/1 o powierzchni 0,0151 ha  i 781/4  o powierzchni  0,0800 ha położonej  na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021440/4.


Działka Nr 781/4 zabudowana jest budynkiem po byłej pompowni wody, parterowym, bez podpiwniczenia, murowanym o powierzchni zabudowy 27 m2 w złym stanie, wyposażonym w instalację elektryczną.


Działki Nr 224/1 i 781/4 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone są w ewidencji gruntów: B - RV, R V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działki położone są na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek Nr 224/1 i 781/4 wynosi  20.462,76 zł      wadium 2.046,28 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia  2011 roku o godz. 930  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 28 o powierzchni 0,2500 ha położonej  na terenie wsi Sojczynek dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021469/3.
Działka nr 28 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: Ls VI, N. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 28  wynosi  12.950 zł  plus 23 % VAT tj. 15.928,50 zł      wadium  1.592,85 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia  2011 roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 Nr 42 o powierzchni 0,1700 ha położonej  na terenie wsi Sojczynek dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021469/3.
Działka nr 42 znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R VI. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 42  wynosi  9.600 zł  plus 23 % VAT tj. 11.808 zł      wadium  1.180,80 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia  2011 roku o godz. 1030  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

 nieruchomości składającej się z działek   Nr 362 o powierzchni 0,4600 ha  i 359  o powierzchni  0,0500 ha położonej  na terenie wsi Sojczyn Borowy dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 0003611/2.
Działki Nr 362 i 359 znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczone są w ewidencji gruntów: N, dr. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działki położone są na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Cena wywoławcza nieruchomości składającej się z działek Nr 362 i 359 wynosi  16.000 zł   plus 23 % VAT   tj.  19.680 zł.    wadium 1.968 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia  2011 roku o godz. 1100  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Wójt Gminy Grajewo organizuje 05 kwietnia 2011 r.  ustny przetarg ograniczony na sprzedaż  nieruchomości  Nr 275/2 o powierzchni 0,0200 ha położonej  na terenie wsi Białaszewo dla której jest prowadzona księga  wieczysta LM1G 00021440/4.
Działka nr 275/2  znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo, oznaczona jest w ewidencji gruntów: R V. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo” działka położona jest na terenie istniejącego i projektowanego zainwestowania wsi-teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej z dopuszczeniem usług.
Przetarg ogranicza się do właścicieli sąsiednich nieruchomości : nr 275/1 i 273/3 położonych na terenie wsi Białaszewo.
Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 275/2  wynosi  356 zł  plus 23 % VAT tj. 437,88 zł      wadium  43,79 zł   
Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2011 roku o godz. 1130  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.
O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.

Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)
Wadium w pieniądzu w ustalonej wysokości należy wpłacić do dnia 01.04.2011 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu  podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu , jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /0-86/ 272-30-00  w 13 oraz na stronie internetowej BIP-ie urzędu.

W Ó J T
mgr inż. Stanisław Szleter

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.