Wiadomości

Ogłoszenie SzczuczynW Y K A Z  I
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 18 lipca 2011 r.

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku   o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Wólka Gmina Szczuczyn:
- Księga Wieczysta: KW 23090,
- działka o nr geod. 121 o pow. 0,33 ha.
- wg rodzaju użytków: działka w całości stanowi grunty orne klasy VI,
- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 nieruchomość położona śródpolnie, w bezpośrednim sąsiedztwie gminnej drogi gruntowej. Oddalona: ok. 327 m w kierunku wschodnim od drogi o nawierzchni asfaltowej, łączącej wieś Wólka ze wsią Zacieczki, ok. 420 m na wschód od zabudowy wsi Wólka i ok. 420 m na zachód od większego kompleksu leśnego, ok. 1,28 km od zabudowań wsi Rakowo i ok. 1,32 km od zabudowań wsi Zacieczki. W odległości ok. 4 km na północ znajduje się jezioro Borowe, zaś ok. 2,86 km miasto Szczuczyn. Nieruchomość graniczy: od strony wschodniej z zakrzaczonym gruntem rolnym, od strony południowej i zachodniej z użytkami rolnymi, zaś od strony północnej z drogą gruntową. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, przylegającego jednym z dłuższych boków do drogi o nawierzchni gruntowej. Nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej. Teren płaski zakrzaczony – samosiewy brzozy i sosny. Obsługa komunikacyjna z działki drogi gminnej o nr geod. 135,
 teren na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje się tego terenu do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania; dla tego terenu nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy która zmieniałaby jego przeznaczenie,
 nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,
 wartość nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia  11 lipca 2011 roku wynosi 3.838,00 złotych.

    Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu   ustnego.
         Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy winny złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Wykaz  był podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. urzędu www.um.szczuczyn.pl w okresie od dnia:
      18.VII.2011 do dnia 8.VIII.2011 r.

----------------------------------------      

W Y K A Z  II
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
z dnia 18 lipca 2011 r.

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm./ Burmistrz Szczuczyna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Nieruchomość gruntowa, położona w obrębie Wólka Gmina Szczuczyn:
- Księga Wieczysta: KW 23090,  działka o nr geod. 122 o pow. 0,34 ha.
- wg rodzaju użytków: działka w całości stanowi grunty orne klasy VI,
- właściciel nieruchomości: Gmina i Miasto Szczuczyn,
 nieruchomość położona w bezpośrednim sąsiedztwie gminnej drogi gruntowej i kolonijnej zabudowy zagrodowej. Oddalona: ok. 400 m w kierunku wschodnim od drogi o nawierzchni asfaltowej, łączącej wieś Wólka ze wsią Zacieczki, ok. 500 m na wschód od zabudowy wsi Wólka i ok. 350 m na zachód od większego kompleksu leśnego, ok. 1,35 km od zabudowań wsi Rakowo i ok. 1,32 km od zabudowań wsi Zacieczki. W odległości ok. 4 km na północ znajduje się jezioro Borowe, zaś ok. 2,86 km miasto Szczuczyn. Nieruchomość graniczy: od strony wschodniej z zabudową zagrodową, od strony południowej z użytkami rolnymi, od strony zachodniej z zakrzaczonym gruntem rolnym zaś od strony północnej z drogą gruntową. Posiada kształt zbliżony do prostokąta, przylegającego jednym z dłuższych boków do drogi o nawierzchni gruntowej. Nie posiada urządzeń infrastruktury technicznej. Teren płaski, zachwaszczony i częściowo zakrzaczony. W części wschodniej posiada urządzony kącik rekreacyjno wypoczynkowy i nielegalnie użytkowaną drogę dojazdową do sąsiadującej zabudowy kolonijnej. Obsługa komunikacyjna dwustronna z działek dróg gminnych o nr geod. 134 i 135,
 teren na którym położona jest działka nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje się tego terenu do zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania; dla tego terenu nie istnieje decyzja o warunkach zabudowy która zmieniałaby jego przeznaczenie,
 nieruchomość jest wolna od obciążeń i praw osób trzecich,
 wartość nieruchomości według wyceny rzeczoznawcy majątkowego z dnia  11 lipca 2011 roku wynosi 4.975,00 złotych.

    Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.
         Wszystkie osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy winny złożyć stosowny wniosek w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2011 roku.

Wykaz  był podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej tut. urzędu www.um.szczuczyn.pl w okresie od dnia:
      18.VII.2011 do dnia 8.VIII.2011 r.      


niedziela, 29 maja 2022

17 czerwca zmiana w OC

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.