sobota, 25 maja 2024

Wiadomości

Ogłoszenie PSSE

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie ogłasza nabór kandydatów
na stanowisko pracy młodszy asystent w Oświacie Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

w wymiarze pełny etat

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe drugiego stopnia (tytuł magistra) mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej : Oświata Zdrowotna, Promocja Zdrowia, Ochrona Zdrowia, Zdrowie Publiczne,

- staż pracy – minimum 1 rok,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- dokładność, terminowość i odpowiedzialność,

- znajomość przepisów prawnych, ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność,

- kreatywność,

- umiejętność w pracy w zespole,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku młodszego asystenta


Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 Rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania.

 Inicjowanie, organizowanie, prowadzenie i koordynowanie przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej na terenie powiatu.

 Opracowywanie, realizowanie, koordynowanie i monitorowanie programów w zakresie promocji zdrowia.

 Organizowanie szkoleń, narad, konferencji, akcji, imprez itp. działań mających na celu kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców powiatu (uczestnictwo w nich).

 Udzielanie pomocy /poradnictwa/ merytorycznej, metodycznej i organizacyjnej zainteresowanym przedstawicielom placówek oświatowo - wychowawczych, zakładów służby zdrowia oraz innych instytucji i organizacji.

 Współpraca z administracją państwową, samorządami lokalnymi, mass mediami, organizacjami, instytucjami, kościołami i związkami wyznaniowymi.

 Gromadzenie i udostępnianie zainteresowanym instytucjom i organizacjom pomocy edukacyjnych i dydaktycznych (wideoteka, wydawnictwa popularno - medyczne, materiały dydaktyczne, prowadzenie rozdzielnika materiałów do bezpłatnego rozdawnictwa).

 Opracowywanie harmonogramów działań w ramach programów edukacyjnych oraz w ramach kampanii ogólnopolskich i światowych na szczeblu powiatowym.

 Sporządzanie projektów pism, wystąpień, opracowań z zakresu promocji zdrowia.

 Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz z działalności w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej.


Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności (oryginały przedmiotowych dokumentów należy przynieść na rozmowę  kwalifikacyjną),

- list motywacyjny,

- Curriculum Vitae (CV),

- kserokopia dowodu osobistego,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- kwestionariusz osobowy.


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.11.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r, poz.1202 ze zm.).

Oferty niekompletne t.j, nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.

Dokumenty, które wpłyną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grajewie po niżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.


Termin składania dokumentów: do dnia 15 lipca 2016 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2016 r.


Miejsce składania dokumentów:

- w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Plac Niepodległości 12, 19-200 Grajewo - Sekretariat, pokój nr 2,

- lub pocztą na w/w adres.


Grajewo, 4 lipiec 2016r.

 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.