sobota, 28 maja 2022

Wiadomości

Ogłoszenie PPIS w Grajewie

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Grajewie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe-  studia II stopnia w zakresie :technologia żywności, higiena żywności i żywienia  lub zdrowie publiczne,

- biegła obsługa komputera w środowisku WINDOWS, pakietu Microsoft Office w zakresie programów Word, Excel, PowerPoint,

- doświadczenie zawodowe- minimum 1 rok stażu pracy,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku młodszego asystenta,

-znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

-bardzo dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i kreatywność,

-umiejętności interpersonalne,

-znajomość zagadnień z prawa administracyjnego oraz postepowania administracyjnego.

 

Zakres głównych zadań  wykonywanych na stanowisku:

1. Przeprowadzanie kontroli kompleksowych i tematycznych zgodnie z harmonogramem kontroli.

2.Pobieranie do badań laboratoryjnych próbek: środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków, próbek sanitarnych  oraz materiałów do oceny jakości sposobu żywienia zgodnie z harmonogramem.

3.Sporządzanie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli.

4. Prowadzenie  postępowania administracyjno – egzekucyjnego.

5.Opracowywanie analiz, sprawozdań dotyczących sprawowanego nadzoru.

6.Ścisłe i terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań.

 

Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności(oryginały przedmiotowych dokumentów należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną),

- list motywacyjny,

- Curriculum Vitae (CV),

- kserokopia dowodu osobistego,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.11.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r, poz.922).

Oferty niekompletne t.j, nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.


Dokumenty, które wpłyną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Grajewie po  terminie, nie będą rozpatrywane.


Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.
Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin składania dokumentów:    do  19 października 2016r. do godz.15:00.

Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Stacji.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  listopad 2016r.

 

Miejsce składania dokumentów:

- w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Plac Niepodległości 12, 19-200 Grajewo- Sekretariat, pokój .nr 2, 

                                                                                                Państwowy Powiatowy

                                                                                                Inspektor Sanitarny

                                                                                                 w Grajewie Lek.med. Jerzy Jan Nikliński

 

Grajewo, dnia 05 październik 2016 r.
 

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.