sobota, 29 stycznia 2022

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo


Wójt Gminy Grajewo ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Grajewo.

MARECKIE KW 21446
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek :
-Nr 37/4 o powierzchni 0,62 ha , N - 0,62 ha
-Nr 38 o powierzchni 0,25 ha N - 0,25 ha
-Nr 57/2 o powierzchni 0,18 ha Ps V - 0,18 ha
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 42.760,00 zł. wadium 4 276 zł.
Przetarg odbędzie się 28 marca 2008r. o godz. 10 00 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo

MARECKIE KW 21446
Nieruchomość gruntowa składająca się z działek :
-Nr 33 o powierzchni 0,21 ha R VI - 0,21 ha
-Nr 91 o powierzchni 0,02 ha D - 0,02 ha
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 3.560,00 zł. wadium 356 zł.
Przetarg odbędzie się 28 marca 2008r. o godz. 10 30 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo

WIERZBOWO KW 13696
Działka nr 539/1 o powierzchni 0,62 ha
Opis nieruchomości
N - 0,62 ha
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 25.250 zł. wadium 2.525 zł. Przetarg odbędzie się 28 marca 2008r. o godz. 11 00 w sali Nr 1 Urzędu Gminy Grajewo

W/w działki znajdują się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo. Koszty ustalenia granic nieruchomości ponosi nabywca. Nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1.Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.
2.Datę sporządzenia oferty.
3.Oświadczenie że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
4.Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.
5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie na której powinno pisać:„Oferta na zakup nieruchomości Nr .......... w...................”
6.Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz.2108 ).

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6 do 25 marca 2008r. Osiągnięta w przetargu wartość nieruchomości płatna jest jednorazowo, najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 25 marca 2008r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 lub na konto w BS Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020.
Wadium może być wnoszone w gotówce lub złożeniem gwarancji ubezpieczeniowej.Wadium wniesione w gotówce przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.  Jeżeli osoba która wygrała przetarg uchyliła się od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów. Wójt Gminy zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, pokój Nr 3 tel. (086)2723000 w 26 i w BIP - ie urzędu.

Gmina Grajewo

piątek, 28 stycznia 2022

Echa sesji Rady Miasta

piątek, 28 stycznia 2022

Rekrutacja do przedszkoli

Komentarze (0)

Dodaj zdjęcie do komentarza (JPG, max 6MB):
Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy mozliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.